Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แบรนด์บรรษัท.

by กองบรรณาธิการ (THAICOON).

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
เร่ร่อน นอกกรอบ ชีวิตเยาวชนชายขอบในบริบทการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

by ชัยยุทธ ถาวรนุรักษ์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่ายในโครงการรณรงค์เพื่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

by ณัฐพล สงวนทรัพย์ | กิตติ กันภัย.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเพื่อการเจริญเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน.

by สิรินทร นรินทร์ศิลป์ | ภาวิณี เอี่ยมตระกูล | พรชัย จันทร์ถาวร.

Source: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Sustaining urban growth on an enhancement of road safety.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
โครงการ safe kids Thailand เพื่อความปลอดภัยในการเดินเท้าให้แก่เด็กๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

6. Journal article
การชันสูตรพลิกศพที่ตายจากบาดเจ็บทางจราจร : ประเด็นด้านกฎหมายและการรักษา.

by บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Postmortem examination of traffic injury-related fatality : medico-legal and clinical aspects.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

7. Journal article
วัวหายล้อมคอก.

by เพชรา จารุสกุล.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Before a cow was stolen we should be encircle round.Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การเยียวยาบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถ.

by อริยพร โพธิใส.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ถึงตายเวลาเมา ประกันก็ต้องจ่าย.

by เฉลิมพงษ์ กลับดี.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการมลพิษทางแสงจากไฟถนน.

by ณัฏฐพฤทธิ์ หลาวทอง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Law on the control and management of street light.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
4 เส้นทางใหม่สู่ หลวงพระบาง.

by ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
Toyota บ่มนักขับรุ่นจิ๋ว : ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร.

by ญาณิศา สนธิจิรวงศ์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการสอบสวนคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535.

by วีระชัย บุเงิน.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Legal problems on the authorities of the supervising and promoting committee for insurances services to proceed the investigation under the car accident protection for injured person of b.f.2535.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
แนวความคิดในการสร้างถนนกับพื้นที่อนุรักษ์.

by สุวิทย์ รัตนมณี.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Road construction in and to protected areas.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "อุทยานวิถี : ถนนทิวทัศน์สวยสู่อุทยานแห่งชาติของไทย"

by เสรี เวชชบุษกร | พัลลภ กฤตยานวัช | มาโนช การพนักงาน.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Parkways : scenic roads to Thailand's Natinal Parks.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305