Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
บทเรียนซ้ำซากจากต้มยำกุ้งสู่ไอร์แลนด์.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
รมว.คลัง ผู้ว่าการแบงก์ชาติ เศรษฐกิจการเงินปี 53.

by กรณ์ จาติกวณิช, 2507-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
มุมมองภาพรวมประเทศไทยจากผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ Mr. Jane-Pierre A. Verbiest country director, Asian development bank (ADB) Thailand resident mission.

by กาญจนา ตั้งปกรณ์.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
มาตรการการเงินและสถาบันการเงินไทย ในภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2552.

by บัณฑิต นิจถาวร.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ความมั่งคั่งของประเทศ : กรณีศึกษาจากบัญชีงบดุลแห่งชาติ.

by วรรณภา คล้ายสวน.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
วิวาทะกับ ธปท.

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
อหังการไต้หวันปัดฝุ่นแผนเป็นศูนย์กลางการเงินภูมิภาค

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับบทบาทของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา.

by ศิริกุล จงธนสารสมบัติ.

Source: ไอเอฟซีที รีวิวMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

9. Journal article
เปิดแผนแม่บทสถาบันการเงิน

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ธนาคารกลางกับการเมือง : ศึกษากรณีธนาคารแห่งประเทศไทย

by รัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
แก้ 3 กฎฟื้นเศรษฐกิจ

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ธปท.ปลดโซ่แบงก์พาณิชย์ดันเงินกู้ SME 2 ล้านล้านขยับ

by ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
นโยบายการเงิน ของแท้วาระแห่งชาติ

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
คำเตือนเอกกมล กู้เงินตั้งเอเอ็มซีระวังหนี้รัฐบาล!

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ผ่าแนวคิด เอเอ็มซีแห่งชาติ

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305