Not what you expected? Check for suggestions
286. Journal article
กลยุทธิ์การรื้อปรับระบบการศึกษาแบบ ยกเครื่อง

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

287. Journal article
งานการศึกษา ควรจะรื้อกันอย่างไร

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

288. Journal article
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์กับการปฎิรูปการศึกษาผิดทาง

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

289. Journal article
ศาสตร์และศิลป์ ที่สูญเปล่า ของการจัดการศึกษา

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

290. Journal article
การยกคุณภาพแหล่งปัญญา เพื่อการศึกษานอกระบบ

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

291. Journal article
การศึกษาปัญหาตลอดกาล

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

292. Journal article
ความหวังอันยิ่งใหญ่จากการศึกษา

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

293. Journal article
องค์ชาย 14 กับการโยกย้ายเปลี่ยนเก้าอี้

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

294. Journal article
อย่าสร้างปัญหาใหม่ ในวิธีการคัดผู้สอบเข้าอุดมศึกษา

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

295. Journal article
ว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธิ์

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

296. Journal article
อันตราย จาก พ.ร.ฎ. ทบวงฯ กับการประเมินผลงานอาจารย์

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

297. Journal article
มหาวิทยาลัยกับการยกเครื่อง

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

298. Journal article
เมื่อรัฐมนตรีศึกษาฯ เริ่มจะคลำถูกเป้า

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

299. Journal article
ช่องว่างที่ควรปิดของการประถมศึกษา

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

300. Journal article
งบประมาณคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305