Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
2. Journal article
บทความจากอดีตประธานรัฐสภา

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ.

by วรรณภา ติระสังขะ.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
"การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม" : ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553

by ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (2) :

5. Journal article
ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต.

by บรรหาร กำลา.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

6. Journal article
ปัญหาการเมืองไทยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ : ทางออกและทางตัน

by เสนีย์ คำสุข.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ผลบังคับของสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

by ชลธิชา บุญเสถียร.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Other title: Enforcement of Constitutional Rights and Freedom.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
วิเคราะห์การแก้ไขเพิ่มเติมและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ : อนาคตของประเทศไทย

by สิทธิกร ศักดิ์แสง.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย.

by กองบรรณาธิการ (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม).

Source: ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 190 วรรคสอง.

by ชนิตา อึ๊งผาสุข.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
12. Journal article
การปฏิรูปการเมืองโดยการจัดระบบและวิธีการเลือกตั้งใหม่.

by อุกฤษ มงคลนาวิน.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
ภาครัฐเดินหน้า แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน.

by ศิริพร วู้ชัยภูมิ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงโครงสร้างทั้งฉบับ.

by พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร.

Source: วารสารกระบวนการยุติธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงสำหรับสถาบันกษัตริย์.

by สุลักษณ์ ศิวรักษ์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305