Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
จดหมายจากผู้นำประเทศจีน

by กษิดิส อนันทนาธร.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

32. Journal article
ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย

by ดุษฎี พนมยงค์.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

33. Journal article
การใช้การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชกรรมที่กระทำโดยต่างด้าว.

by ณัชพล จิตติรัตน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The application of e-visa for preventing crimes committed by aliens.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

34. Journal article
กฎหมายวัฒธรรมประเทศมาเลเซียเพื่อการบริหารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: บทเรียนสำหรับประเทศไทย.

by ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The cultural law of malaysla for intangible cultural heritage management : lesson for thiland.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

35. Journal article
ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลในการส่งเอกสารทางศาลและเอกสารอื่นในเรื่องทางแพ่งหรือพาณิชย์.

by ธรรมนูญ สงวนเขียว.

Edition: The readlness of thailand for accession to hague convention civil and commercial mattersSource: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

36. Journal article
คณะราษฎร : จากลานพระบรมรูปทรงม้าสู่วัดประชาธิปไตย

by นริศ จรัสจรรยาวงศ์.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

37. Journal article
จดหมายกับความหมายต่อบางเรื่องในประวัติศาสตร์

by กษิดิส อนันทนาธร.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

38. Journal article
การใช้มาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มทรัพยากรต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย.

by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The land and building tax incentives for tree planting in thailand.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

39. Journal article
จำเลยอมอวัยวะเพศชายของผู้เสียหาย เป็นความผิดอาญาฐานอนาจารโดยการล่วงล้ำหรือเป็นความผิดอาญาฐานอานาจารธรรมดา.

by สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: That the accused sucks the victim's penis is it a crime on the assault by penetration or an ordinary sexual assault?.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

40. Journal article
งานรื่นเริงของพลเมืองในระบอบใหม่เพื่อชาติและรัฐธรรมนูญ

by ศรัญญู เทพสงเคราะห์.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

41. Journal article
โครงสร้างเอกสารของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

42. Journal article
คดีทะเลจีนใต้กับการอ้างอิงสิทธิของประเทศจีน.

by ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The south china sea case and the claim of hina.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

43. Journal article
หลักเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร:ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โดยตรง.

by นิพันธ์ จิตะสมบัติ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: Freedom of information dissemination : direct satellite broadcasting.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

44. Journal article
การบริหารจัดการแบบอ้างอิงหลักฐานกับการบริหารคดีแรงงานในยุค Thailand 4.0

by มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: Evidence-based management and the management of labour cases in thailand 4.0.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

45. Journal article
สิ่งของ(คณะ)ราษฏร

by ชาตรี ประกิตนนทการ.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305