Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วัฒนธรรมธุรกิจ : ภาคพื้นเอเชีย (มาเลเซีย/สิงคโปร์/อินโดนีเซีย)

by วิทยา สุจริตธนารักษ์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเอเซีย.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิก ในเขตการค้าเสรีอาเซียน

by จินตนา บุญบงการ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน.

by โสภา คงธนาคมธัญกิจ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
หมู่เกาะอินโดนีเซีย : แหล่งลงทุนใหม่ในเอเชียอาคเนย์.

by สุมล สุวรรณนภาศรี.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

6. Journal article
โครงการพัฒนาเกาะบาตัม : ความร่วมมือสามฝ่ายในกลุ่มอาเซียน ที่ไทยไม่ควรประมาท.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

7. Journal article
เพื่อนบ้านอาเซียน.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305