Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญด้านสุขภาพโดยเน้นรับประทานผักผลไม้มากขึ้น ชี้เป็นโอกาสทางการค้าของไทยถ้าทำให้เขาหมดความกังวลเรื่องสารพิษเจือปน.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยกับประเทศสิงคโปร์ในปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554.

by บุณิกา แจ่มใส.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
เศรษฐกิจสิงคโปร์เริ่มพ้นจากภาวะตกต่ำชี้ปี 53 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับธุรกิจการค้าปลีก.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
สาธารณรัฐสิงคโปร์.

by กัญญารัตน์ วงศ์สกุล | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับอาบู ดาบี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ไตรมาสแรกการค้า ไทย-สิงคโปร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
สิงคโปร์มุ่งเน้นขยายสินค้า-ลงทุน ในตะวันออกกลาง คาดปี 50 เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตร้อยละ 4.0-6.0.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
4 เดือนแรกของปี 50 สิงค์โปร์ได้เปรียบดุลการค้าไทย 1346.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.1.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
สิงคโปร์กับเส้นทางการค้าทวิภาคี.

by อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
การค้าไทย-สิงคโปร์ 9 เดือนแรก ปี 48 ฉลุย มูลค่าการค้ารวม 8,264.1 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.18

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
เขตการค้าเสรี สหรัฐฯ-ชิลี และสหรัฐฯ-สิงคโปร์ : บทเรียนอันมีค่าสำหรับคนไทย.

by ดุสิต สุนทร.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
เขตการค้าเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร์.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

13. Journal article
2 ประเทศ 1 ระบบเศรษฐกิจ

by รุธิร์ พนมยงค์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
FTA ไทย-สหรัฐฯ ไม่เอาแบบสิงคโปร์เลิกให้อเมริกาถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
แผนการครองตลาดของสิงค์โปร์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305