Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
ออสเตรเลียปิ๊ง! อาเซียนเตือนนักลงทุนอย่าพลาดโอกาส

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

137. Journal article
AFTA โอกาสและการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

138. Journal article
การค้าโลกกับ ASEAN: ภาพรวมทั่วไปของการค้าโลก.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

139. Journal article
เขตค้าเสรีอาเซียนต้องเริ่มนับ 1 วันนี้

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

140. Journal article
ประชุมซัมมิท4 บทพิสูจน์เขตค้าเสรีอาเซียน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

141. Journal article
ท่าทีของไทยต่อการประชุมคณะมนตรีอาฟตา

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

142. Journal article
เขตการค้าอาเซียน ทางรอดที่ต้องพึ่งพากัน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

143. Journal article
อนาคตไทยจะเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ของอาเซียนแผ่นดินใหญ่

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

144. Journal article
เปิดตลาดเสรีหรือตั้งกลุ่มเศรษฐกิจ? แนวทางใหม่ความร่วมมือในอาเซียน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

145. Journal article
ASEAN Free Trade Area 2001 : ผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลไทย?

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

146. Journal article
โยงใยอินโดจีนยังอาเซียน เสียงสะท้อนต้อนรับเขตการค้าเสรี

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

147. Journal article
การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS).

by สุมาลี วงษ์วิทิต.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2561 [2018]Other title: Legal development for the enhancement of market access to trade in services under AFAS.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

148. Journal article
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน : เปรียบเทียบและวิเคราะห์ในเบื้องต้น.

by ศักดา ธนิตกุล.

Source: วารสารกฎหมาย Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Competition laws in ASEAN member states : a preliminary comparison and analysis.Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

149. Journal article
วิเคราะห์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 591/2553 กับการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA)

by กฤติกา ปั้นประเสริฐ.

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

150. Journal article
การแสวงหาประโยชน์และโอกาสความตกลงการค้าบริการอาเซียนในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก (ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS).

by รุธิร์ พนมยงค์.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305