Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
องค์ประกอบและสาระสำคัญของ ATIGA ASEAN trade in goods agreement elements (ตอนที่ 2,ตอนที่ 4)

by อาวุธ โพธิ์เล็ก.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
ข้อสังเกตในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC) ประเมศไทยพร้อมที่จะเดินไปข้างนอกแล้วหรือยัง.

by สารสิน วีระผล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
การประเมินความพร้อมเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

by นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
ประชาคมอาเซียน: ความคืบหน้าและแนวโน้มในอนาคต.

by กิตติ ประเสิรฐสุข.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

by กฤตชญาภัค อุ่นเสรี.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: AEC: ASEAN Economic Community.Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร ตามกรอบอาฟตา (AFTA)

by ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by ดาริกา โพธิรุกข์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Legal mechanism on establishment of the ASEAN Economic Community : AEC.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
Cross border Thailand gateway ASEAN to China โอกาสโลจิสติกส์ไทยในจีน เวียดนาม มาเลเซีย.

by รัตนา สถิรมน | สัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน | พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ | ยู เจียรยืนยงพงศ์ | รณรงค์ พูลพิพัฒน์ | วิโรจน์ รมเยศ | อาคม เติมพิทยาไพสิฐ | ไพโรจน์ อรุณไพโรจน์ | ชุมพล สายเชื้อ | พลปิยะ ฐิติเวส | ปิยะนุช สัมฤทธิ์ | บุญทรัพย์ พานิชการ.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
ประชุมผู้นำอาเซียน+3 และอาเซียน+6 : รับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย ยึดแนวทางเปิดเสรี & ลดมาตรการกีดกันทางการค้า.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก้าวที่ท้าทายหรือฝันที่ไกลเกินไปถึง.

by วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
กรอบข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง | นิศากร สมสุข | ปริญญามัย จิตรดา | ปราถนา ปุณณกิติเกษม.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
14th ASEAN SUMMIT: โอกาสและความท้าทายของไทยและอาเซียน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ทิศทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน และ นัยสำคัญต่อไทย.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไกลเกินฝัน หรือฝันที่ใกล้จะเป็นจริง.

by สุดา เขมาทานต์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by ภาวิญญ์ เถลิงศรี.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305