Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
NAFTA สาระและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่งออกไทย

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

77. Journal article
AFTA thought..on the private sector

by Pavida Pananond.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

78. Journal article
AFTA : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของอาเซียนและ ผลกระทบต่อไทย.

by รักพงษ์ ไชยพุฒ.

Source: ปกิณกะเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

79. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กับผลกระทบต่อสินค้าอุตสาหกรรมของไทย.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

80. Journal article
ผลกระทบและแนวนโยบายรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)

by ชุตินันท์ สิริยานนท์.

Source: เอกสารวิเคราะห์กรมการค้าต่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

81. Journal article
โอกาสการรวมตัวทางการค้าระหว่างเอเซียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ.

Source: ซีพีปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

82. Journal article
สุคนธ์ กาญจนาลัย : หญิงไทยบนเวทีการค้าโลก.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

83. Journal article
การพิจารณาเขตการค้าเสรีอาเซียนในการประชุม AEM.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

84. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน

Source: กระแสธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: AFTA = Asean Free Trade Area.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

85. Journal article
NAFTA : โอกาสหรืออุปสรรคของการลด ความขัดแย้งในเวทีการค้าโลก.

by อรุณศักดิ์ เศวตนันทน์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

86. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน สิทธิพิเศษใหม่ทางการค้า

by สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเค็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

87. Journal article
สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ

Source: ธุรกิจหลักทรัพย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

88. Journal article
ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้า เสรีอาเซียนต่อประเทศไทย.

by อรุณศักดิ์ เศวตนันทน์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

89. Journal article
AFTA และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคใต้.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

90. Journal article
อาฟต้า (AFTA) มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทยในระยะยาวจริงหรือ?

by มรกต.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305