Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
อาฟต้า ฉลุยรายละเอียด

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

92. Journal article
อันตรายของนาฟต้า

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

93. Journal article
AFTA : The case of Thailand

by Phatra Research Institute.

Source: วารสารหุ้นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

94. Journal article
การรวมตัวทางการค้าในเอเซีย

by ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

95. Journal article
AFTA ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก.

by สุภาภรณ์ ชาญณรงค์ | จิราวิไล ธารณปกรณ์.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

96. Journal article
เส้นทางการเข้าร่วมวงไพบูลย์เขตการค้าเสรีอาเซียนของอินโดจีน.

by นิยม นิพัทธ์ศานต์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

97. Journal article
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ นาฟตา: ผลกระทบต่อไทย.

by พรศรี กิระวงศ์เกษม.

Source: รายงานเศรษฐกิจ ธ.กรุงไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

98. Journal article
ASEAN FREE TRADE AREA 2001 ผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลไทย? โดย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

99. Journal article
ผลกระทบส่งออกไทย ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ NAFTA.

by กระทรวงพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

100. Journal article
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ : ผลกระทบต่อการส่งออกของไทย.

by ชัชวาลย์ มหธนาคม.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

101. Journal article
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย.

by ศิววงศ์ จังคศิริ, 2479-2552.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

102. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: North American Free Trade Agreement (NAFTA).Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

103. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมรกาเหนือ

Source: กระแสธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: North American Free Trade Agreement: NAFTA.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

104. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (นาฟต้า)

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

105. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน

by ธนาคารไทยทนุ.

Source: วารสารหุ้นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305