Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประชาคมอาเซียน: ความคืบหน้าและแนวโน้มในอนาคต.

by กิตติ ประเสิรฐสุข.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
ปฐมบท: ว่าด้วยประชาคมอาเซียน.

by ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

by กฤตชญาภัค อุ่นเสรี.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: AEC: ASEAN Economic Community.Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
AFTA โอกสหรือความเสี่ยง.

by ฐิติเมธ โภคชัย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
อาเซียน...ตลาดใหญ่ประชากร 570 ล้านคน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
นัก กม.หวั่นไทยส่อเสีย 'ค่าโง่' ละเมิดอาฟตา

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เปิดข้อตกลง AFTA สกัดสนธิสัญญา FTA

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
FTA เครื่องมือสังหาร? สาขาบริการวิชาชีพไทย.

by ปรายฝน บนภูผา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
การกลับมาของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : จุดดับของ WTO?.

by กองการต่างประเทศ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

10. Journal article
ASEAN LINKAGE รูปแบบการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ของอาเซียน.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ญี่ปุ่นดึงเกาหลี-ฮ่องกง บวกไทยตั้งเขตการค้า.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
อาเซียนยันเดินหน้าเขตเสรีอาฟตาอาจไม่รับหลักการวิจารณ์กันเองได้.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
สมาชิกใหม่อาเซียน : ไทยได้อะไร.

by สุรสิทธิ์ จรรยาเพศ | มาลินี เชษฐ์โชติศักดิ์ | ไตรวุฒิ นพรัตน์.

Source: รายงานเศรษฐกิจ ธ.กรุงไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540. Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ความคืบหน้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน : หลังจากเริ่มดำเนินการได้ 2 ปี.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
แคนนาดาและชิลีเจรจาข้อตกลงทางการค้า ก่อนเข้าร่วม NAFTA ของชิลี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305