Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
151. Journal article
ใครบาป.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

152. Journal article
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการค้าระหว่างประเทศ.

by มนตรี โสคติยานุรักษ์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Creative economy and international trade.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

153. Journal article
มาเลเซีย ตลาดใกล้ที่ไทยไม่ควรมองข้าม.

by สุดา เขมาทานต์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

154. Journal article
นโยบายการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ.

by สุรินทร สุนทรสนาน.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

155. Journal article
เศรษฐกิจสิงคโปร์เริ่มพ้นจากภาวะตกต่ำชี้ปี 53 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับธุรกิจการค้าปลีก.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

156. Journal article
FTA ปี 2553 … ปัจจัยหนุนการส่งออกไทยไปตลาดประเทศคู่เจรจา.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

157. Journal article
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกและการนำเข้า.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

158. Journal article
ธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสที่ดีที่สุด ยุคจีนเฟื่องฟู.

by นลินี โหมาศวิน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

159. Journal article
ฟินแลนด์ตลาดที่มีกำลังซื้อสูงแนะไทยใช้กลยุทธ์เจาะตลาดเชิงรุกและคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าให้มาก.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

160. Journal article
การเปิดตลาดสินค้าปลอดภาษีภายใต้ AFTA.

by จิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธำรง.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

161. Journal article
การเปิดเสรีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

by ธารธีรา ไตรนรพงศ์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

162. Journal article
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ทูตพาณิชย์แอฟริกาใต้ เล่าเรื่องในตลาดแอฟริกาใต้.

by รสรินทร์ จรจันทึก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

163. Journal article
เปิดโปงขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติกรณีโรงงานทอแห-อวน.

by นัสเซอร์ อาจวาริน.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

164. Journal article
การเงินการธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ & ศุลกากร.

by สมชัย สัจจพงษ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

165. Journal article
Let's talk together 1.

by พรทิวา นาคาศัย, 2504-.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305