Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
166. Journal article
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกับประชาคมอาเซียน.

by บุญทรัพย์ พานิชการ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

167. Journal article
สินค้า SSG จากออสซี่และกีวีหากนำเข้าต่อเจอภาษีสูง.

by บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

168. Journal article
ไทยบีบฟิลิปปินส์ยกเลิกไต่สวนมาตรการปกป้องสินค้ากระดาษ.

by บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

169. Journal article
การค้าระหว่างไทย-ยูนนานครึ่งปีแรกคึกคัก ชี้เป็นโอกาสของไทยสามารถเพิ่มช่องทางการค้าโดยใช้ด่านโมฮั่นเป็นฐานนำเข้า-ส่งออก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

170. Journal article
มรรยาทและวัฒนธรรมที่ต้องรู้ เมื่อต้องเจรจาการค้ากับชาวต่างชาติ.

by สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

171. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยกับประเทศในปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554.

by นพดล ทองมี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

172. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยกับประเทศโปแลนด์ในปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554.

by วรรณภรณ์ เกตุทัต.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

173. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนสิงหาคม: แผ่วลง...เติบโตเพียงร้อยละ 22.2

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

174. Journal article
AEC : Asian Economic Community เหลือ 5 ปีเปิดประตูธุรกิจไทยให้ต่างชาติ.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

175. Journal article
สถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศฟิลิปปินส์.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุง มะนิลา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

176. Journal article
บุก India ตลาดพันล้านคน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

177. Journal article
FTA กรอบอาเซียน ช่วยดึงดูด FDI … ไทยเผชิญการแข่งขัน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

178. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนธันวาคมพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ... แนวโน้มปี 2553 ขยายตัวดีขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

179. Journal article
EXIM BANK แจกฟรี หนังสือทิศทางการส่งออก และลงทุน 13.

by ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

180. Journal article
ความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไต้หวัน (ECFA) : ก้าวสำคัญของสองประเทศ ... ผลกระทบและโอกาสของไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305