Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
181. Journal article
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ อาเซียน (9)

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

182. Journal article
การค้าไทย-กัมพูชา ในท่า่มกลางความขัดแย้ง ปี 52 มีมูลค่ารวม 1658.3 ล้านเหรียญฯ ลดลงร้อยละ 22.16.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

183. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนมิถุนายนเติบโตชะลอเหลือร้อยละ 26.3 … ตามภาวะเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแรงลง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

184. Journal article
โอกาสขยายการส่งออกของไทยในตลาดโปแลนด์เพิ่มสูงขึ้น ชี้ วิธีเจาะตลาดที่ดีที่สุดคือ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและทำนัดหมายล่วงหน้า.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ชอ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

185. Journal article
การค้าชายแดนครึ่งหลังปี2553 ... แนวโน้มยังเติบโตได้แต่ยังอาจเผชิญอุปสรรค.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

186. Journal article
กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by ดาริกา โพธิรุกข์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Legal mechanism on establishment of the ASEAN Economic Community : AEC.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

187. Journal article
กฏหมายยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

188. Journal article
JTEPA ในมุมมองของญี่ปุ่น.

by Higashi, Shigeki.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

189. Journal article
FTA สหภาพยุโรป-เกาหลีใต้… กระตุ้นส่งออก- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จุดกระแสเร่งจัดทำFTA ของประเทศคู่ค้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

190. Journal article
ส่งเสริมการส่งออกอย่างเดียวไม่พอต้องไปทำธุรกิจในต่างประเทศด้วย (Internationalization) "อาเซียนคือคำตอบแรก" (ตอนที่ 2).

by ราเชนทร์ พจนสุนทร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

191. Journal article
จดเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขบัญชีนายจ้าง ณ จุดเดียว : อีกหนึ่งการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ.

by สุชาดา สังข์เจริญ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

192. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยกับเยอรมนีในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554.

by เชฐณี โอภาสวัตชัย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

193. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554.

by จตุพร วัฒนสุวรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

194. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทย-อินเดีย (เมืองเจนไน) ปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

195. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย/โอกาสทางการค้าของไทย ปี 53-54.

by จิราภรณ์ ตุลยานนท์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305