Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
256. Journal article
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน : ผลกระทบต่อการค้าโลก & ไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

257. Journal article
โลจิสติกส์ไทยมั่นใจคุณภาพระดับสากล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

258. Journal article
อาเซียน-แคนาดา อีกย่างก้าวของความสัมพันธ์.

by ดวงพร สินธุรักษ์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: ASEAN - CANADA : Another Pace of Relationship.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (3) :

259. Journal article
เครือข่ายการค้ามนุษย์ ศึกษาเปรียบเทียบประเทศลาวและประเทศกัมพูชา : การป้องกันและแก้ไข.

by วันทนีย์ วาสิกะสิน | ประเทือง ช่วยเกลี้ยง.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

260. Journal article
เศรษฐกิจและการค้า กัมพูชา ปี 2552 (ม.ค.-มิ.ย.)

by สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

261. Journal article
ประเทศด้อยพัฒนาได้ประโยชน์จากการเจรจารอบโดฮาจริงหรือ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

262. Journal article
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา 2546-2552.

by สิทธิกร นิพภยะ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

263. Journal article
เศรษฐกิจไต้หวันปรับตัวดีขึ้นผลดีต่อภาคส่งออกไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

264. Journal article
การค้า ไทย-เนเธอร์แลนด์ 9 เดือนแรก ปี 2552 และการแข่งขันของสินค้าไทยบางรายการ.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

265. Journal article
BIMSTEC ความตกลงการค้าเสรี.

by สุขยา พฤกษ์บำรุง.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

266. Journal article
ขั้นตอน (อย่างง่าย) ในการส่งออกอาหารและยาไปอิหร่าน.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

267. Journal article
ผ่ากฎหมายการค้าโลก.

by จิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธำรง.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

268. Journal article
สร้างระบบผู้แทนจำหน่าย สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง.

by บดินทร์ ดิลกวรโชติ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

269. Journal article
การแข่งขันทางการค้าพัฒนาการของกฎหมายในประเทศไทย.

by ภาณิศา สุวรรณเมธาจารย์.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

270. Journal article
The Balance between Market Liberalization and Sustainable Development : Fulcrum of State and Market propelling the Doha Round.

by Lawan Thanadsillapakul.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2552 [2009]Online access: Fulltext Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305