Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
มานุษยวิทยาเมือง : ความคิดบางประการกับการศึกษาเมืองกรุงเทพฯ.

by พิเชฐ สายพันธ์.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

62. Journal article
ขยะพิษจากอุตสาหกรรม ปัญหาและทางออกที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี.

by โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

63. Journal article
สังคมชานเมืองและวัฒนธรรมการบริโภค ในยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจ : ข้อสังเกตเบื้องต้น.

by วิริยะ สว่างโชติ.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

64. Journal article
สโมสรศิลปวัฒนธรรม นั่งรถไปชมกรุงทางเลือกของการรู้จักกรุงเทพฯ

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

65. Journal article
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการนำนโยบายด้านการจัดการของเสียอันตราย จากอุตสาหกรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย.

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

66. Journal article
สโมสรศิลปวัฒนธรรม เขียวนี้มีความหมาย

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

67. Journal article
บุกชุมชนลับแลบ้านนอกในกรุง ตกหล่นจากบัญชีเลือกตั้ง

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

68. Journal article
รูปเก่าเล่าเรื่อง วัดอรุณราชวราราม

by ส. พลายน้อย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

69. Journal article
สโมสรศิลปวัฒนธรรม หลากวัฒนธรรมที่ย่านกุฎีจีน ธนบุรี

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

70. Journal article
โครงการหลัก กทม.ปี 2542

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

71. Journal article
บางกอกเริ่มต้นที่ริมน้ำ เสน่ห์ไทยยังอยู่ที่บ้านชายคลอง

by ธรรมศักดิ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

72. Journal article
ป่าชายเลนบางขุนเทียน พื้นที่แห่งเดียวของโลกที่กำลังจะกลายเป็นทะเล

by น. รินี เรืองหนู.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

73. Journal article
1 ธ.ค.เริ่มเดินรถท่องเที่ยวรอบเกาะใช้รถคันละ 7 ล.ค่าตั๋วคนละ 50 บ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

74. Journal article
โลคัลโรด นรกหรือสวรรค์ของคนกรุงเทพฯ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

75. Journal article
จดหมายถึงบรรณาธิการ บางกอก เมืองกรุง

by สุนัย ราชภัณฑารักษ์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305