Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เมื่อยักษ์สะดุด.

by แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
โอบามา จะจัดการปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไร.

by จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488-.

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
การประชุม 21 ก.ย.…คาดเฟดคงดอกเบี้ย พร้อมผ่อนคลายสภาพคล่องเพิ่มหากจำเป็น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
พอล ครุกแมน ถูกต้องเสมอไปหรือ?

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และฟองสบู่นอกสหรัฐฯ...ผลกระทบจาก QE 2 ของเฟด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา: ผลกระทบต่อภาคสถาบันการเงินและข้อเสนอแนะต่อระบบการประกันเงินฝาก.

by อมรศักดิ์ มาลา.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (3) :

7. Journal article
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ...ผลต่อไทยอยู่ในวงจำกัด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2554.

by สมจินต์ เปล่งขำ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ใครคือจำเลย?

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
เมื่อสหรัฐ เป็นอันดับ 2 ในโลก.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
การประชุม 14 ธ.ค. … คาดเฟดคงดอกเบี้ย แต่ยังต้องจับตาผลของ QE2 และนโยบายภาษี.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
โลกสองขั้วใหม่ จีน/อเมริกา: หลังทุนนิยมเสรี. ตอนที่ 1.

by สุวิทย์ เมษินทรีย์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
การประชุม 2-3 พ.ย. … คาดเฟดคงดอกเบี้ย และแถลงรายละเอียด QEII.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโสสคร. ณ นครนิวยอร์ก เผย...เศรษฐกิจสหรัฐฯปี 2553 ยังไม่ใช่ปีที่น่าอภิรมย์.

by ชัยณรงค์ วิเศษสินธุ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New economy) ในภูมิภาคตอนกลางของสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305