Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประเทศกำลังพัฒนาได้ประโยชน์อะไรจากองค์การการค้าโลก (WTO)

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การค้าเสรีและเป็นธรรม.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเจรจาการค้าพหุภาคี.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Fair and free trade..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐอเมริกาในการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
รายงาน National Trade Esitmate ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2000.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเจรจาการค้าทวิภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
ความคืบหน้าการเจรจาองค์การการค้าโลกและการเตรียมการของไทย.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 9.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ไทยต้องเร่งหาทางออกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบสากล.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าพหุภาคี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่ 2 และงานฉลองวาระครบรอบ 50 ปีระบบการค้าพหุภาคี.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าพหุภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

10. Journal article
สรุปการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปและฐานะการแข่งขันของไทยปี 2540 (ม.ค.-มี.ค.)

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. ศูนย์สถิติการพาณิชย์.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
การเข้าร่วมเป็นภาคีปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปปี 2539.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ความตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: The global system of trade preferences among developing countries..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ผลกระทบจากการปรับปรุงกฎระเบียบ ของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย : สินค้าอุตสาหกรรม.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
แนวทางการพัฒนาการพาณิชย์ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305