Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ความตกลงการค้าเสรี สหรัฐอเมริกา-โอมาน.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

32. Journal article
คำวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของคณะพิจารณา และองค์กรอุทธรณ์ ของ WTO: ผลกระทบทางกฎหมายต่อสหรัฐอเมริกา (ตอนที่1-2)

by เอกพล ทรงประโคน.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

33. Journal article
FTA สหรัฐฯ-เกาหลีใต้ : เร่งกระแส FTA ... ช่วงชิงขีดความสามารถทางการแข่งขัน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

34. Journal article
สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงการค้าเสรี.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

35. Journal article
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

36. Journal article
สหรัฐอเมริกากับข้อตกลงการค้าเสรี.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

37. Journal article
การค้าเสรีไทย-อเมริกัน

by วรพล พรหมิกบุตร.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

38. Journal article
นักธุรกิจแนะรัฐเปิดข้อมูลลดแรงต้านเอฟทีเอสหรัฐ

by ทิฆัมพร ศรีจันทร์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

39. Journal article
การค้าเสรีไทย-อเมริกัน

by วรพล พรหมิกบุตร.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

40. Journal article
กล่าวขานสิทธิ GSP สหรัฐฯ ใน FTA กดดันไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

41. Journal article
แนวโน้มการส่งออกอาหารของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ปี 2549 (ปรับปรุงผลพยากรณ์จากรายงานการพยากรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548).

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

42. Journal article
สหรัฐขอคุ้มครองสิทธิบัตรยา 5 ปี

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

43. Journal article
มองเอฟทีเอไทย-สหรัฐ ผ่านแง่มุมธุรกิจไทย

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

44. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-เปรู : นัยที่มีต่อเมืองไทย.

by ประสบสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

45. Journal article
ความตกลงการค้าเสรี สหรัฐอเมริกา-มาเลเซีย.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305