Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
คำวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของคณะพิจารณา และองค์กรอุทธรณ์ ของ WTO: ผลกระทบทางกฎหมายต่อสหรัฐอเมริกา (ตอนที่1-2)

by เอกพล ทรงประโคน.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
กฎหมายป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
มาตรา 301 VS สินค้าเถื่อนไทยระวัง การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

4. Journal article
ผลกระทบของกฎหมายการค้ามาตรา 201 ของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกเนื้อปูกระป๋องของไทย.

by สำนักเจรจาการค้าทวิภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
การดำเนินการของไทยภายใต้กระบวนการขององค์การการค้าโลกกรณีมาตรการห้ามนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ.

by พิมพ์ชนก วอนขอพร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ มาตรา 301

by ภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ไทยดิ้นหนี ม.301 พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลชวน

by อเร็งญา ณ ระยอง.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ไทย-สหรัฐ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา VS มาตรา 301

by ชรริน ญาณนนท์.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
ม.301 ลางมรณะพ่อค้าส่งออกไทย

by โต๊ะข่าวการค้า.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305