Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ไปเชียงราย ไหว้พ่อขุนเม็งรายสบายไป ๘ อย่าง.

by สุเมธ แสงนิ่มนวล.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
อาหารชุมชน : มองผ่านพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว และบทวิเคราะห์กรณีคนในเป็นผู้ศึกษา.

by ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์.

Source: วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน (มธ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
น้ำลด พระผุด : อันเนื่องมาจากการค้นพบศิลปโบราณวัตถุกลางแม่น้ำโขง ที่เมืองเชียงแสน.

by อัญชลี สินธุสอน.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
เพลิดเพลินที่เชียงแสน นั่งรถชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์ล้านนา.

by ชีพจรลงเท้า.

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
เปิดประตูสู่ประเทศ ที่เชียงราย.

by สุเมธ แสงนิ่มนวล.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ภูซาง รอยทางในป่าหนาว.

by ธเนศ งามสม.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
ประทีปเพื่อการพัฒนาที่บ้านหลู้.

by กัญจนา พูลผล.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
แรงบันดาลใจจากรอยดำเนินทาง.

by ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
เทอดไทย-หัวแม่คำ ปลายดอยแดนไกล ใจคนไร้ขอบเขต.

by ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
จากฟ้าสู่ดินบนทางของ "แม่"

by ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
เชียงแสน-สุวรรณโคมคำ รอยอารยธรรมสองฟากฝั่งโขง.

by ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
พลังศรัทธาและสามัคคีของชาวเวียงป่าเป้าในประเพณีตานก๋วยสลาก.

by เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ดอยมดไม่หมดความหมาย.

by กุลธิดา สืบหล้า.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
ดอกไม้บานบนดอยตุง.

by วินิจ รังผึ้ง.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เชียงของ ความสุข ณ ริมฝั่งน้ำ.

by ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305