Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
นภาไร้ทินกร.

by หลวงเมือง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.

by ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
พระอัจฉริยภาพด้านวาทศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมิตรประเทศ.

by สุเชษฐ์ สมิตินันทน์.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
รู้ รัก สามัคคี.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอะไร.

by สุเชษฐ์ สมิตินันทน์.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
พระราชจริยาวัตรเมื่อครั้งทรงพระผนวช ปี ๒๔๙๙.

by สมาน สุดโต.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
เมื่อเมืองไทยร้องไห้.

by วสิษฐ เดชกุญชร.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
ตำนานพระโกศทองใหญ่ ๓ รัชกาล.

by พิชญา สุ่มจินดา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
"ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งผอง".

by ผอบ โปษะกฤษณะ.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
สัจจบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by สุชาติ เผือกสกนธ์, พล.ต.ต, 2470-.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"

by สุชาติ เผือกสกนธ์, พล.ต.ต, 2470-.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การสืบราชสมบัติในราขสกุลมหิดล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
ธรรมเนียมการสรงน้ำพระบรมศพ สุกำศพ และการไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพ.

by นนทพร อยู่มั่งมี.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

14. Journal article
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติ.

by สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305