Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รัฐไม่เข้าใจความยากจนชี้ทางออกเพิ่มค่าจ้างคนเมือง

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
นโยบายเศรษฐกิจเชิงรับ

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
โครงการขนาดยักษ์

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
แผนรัฐส่งสัญญาณผิด แนะรักษา 'เสถียรภาพ'

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
เอกชนชี้มาตรการฉีดเงินกระตุ้นศก.ดันเงินเฟ้อพุ่ง 4% - การบริโภคชะลอ

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
กลยุทธ์เศรษฐกิจบนทาง 3 แพร่ง

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
4 ปี 'Dual Track' ไม่เป็นจริง เศรษฐกิจพึ่งส่งออก 63%

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
กลยุทธ์ในกระแสสวนทาง

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
กลับทิศนโยบายเศรษฐกิจ

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ทักษิโณมิคส์ ดร.อัมมาร สยามวาลา วิพากษ์ประเทศไทยในมือ ทักษิณ ชินวัตร

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
เวที 6 ตุลาชี้สังคมเปลี่ยน กระจาย-เพิ่มอำนาจรัฐแนะประชาชนรู้เท่าทัน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เศรษฐกิจเหรียญทอง

by อนุสรณ์ ธรรมใจ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
วาทะทิ้งทวน ดร.โกร่ง ประจานผลงาน โบดำ ธารินทร์

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ข้อสังเกตบางประการต่อมาตรการ 10 สิงหา

by สุริยะ ปัญญาผล.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ข้อสังเกตบางประการต่อมาตรการลดภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

by ชัยวัฒน์ กุลละพินิจ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305