Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ยุทธศาสตร์ creative Thailand รุกสู่ความสำเร็จ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
4 นโยบายด่วนกู้วิกฤต ฟื้นฟู-เพิ่มรายได้-ลดค่าครองชีพ สร้างความเชื่อมั่น

by กองบรรณาธิการ (วารสาร ส.อ.ท.).

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ผันเงินของรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านแบงก์.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
Sufficiency Economy : Reasonable Approach for Thailand's Future.

by Navarat Sachyansrisakul.

Source: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ทักษิโณมิคส์.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Thaksinomics.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
โอกาสของความสำเร็จของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ ในกระแสโลกปัจจุบัน

by ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
นโยบายพิสดารแบงก์ชาติใช้ดอกเบี้ยต่ำคุมเงินเฟ้อ.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ธารินทร์ ชี้ 5 ความเสี่ยงจุดวิกฤติเศรษฐกิจรอบสอง

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
วิกฤตหนี้ภาครัฐพุ่ง 1.2 ล้านล้าน

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เสถียรภาพกับการเติบโต

by เสรี ลีลาลัย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

by ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

13. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์พฤษภาคม แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย.

by อำนวย วีรวรรณ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ คุณูปการและบทวิพากษ์.

by วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305