Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
271. Journal article
คดีค่าโง่ทางด่วน 360 ล้าน.

by วัส ติงสมิตร.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

272. Journal article
ใจเกินร้อยพิชิตหลุดสวย Lakewood.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

273. Journal article
เล่นกับลมที่คาสคาต้า.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

274. Journal article
275. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมในงานกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ หน่วยปฐมภูมิ สังกัดกรุงเทพมหานคร.

by ปัทมา ภูพิพัฒน์ผล.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกุรงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: The relationship between transformational leadership, job involvement and role of professional nurses in primary care units, under the jurisdition of Bank metropolitan administration.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

276. Journal article
รถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กสนับสนุนการพัฒนาโครงการบีอาร์ทีในเมืองที่กำลังพัฒนาในเอเชียโดยบริการรับส่งผู้โดยสารจากพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบถึงเส้นบีอาร์ที.

by ธเนศ เสถียรนาม.

Source: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Paratransit feeding bus rapid transit development in asian developing cities by accumulating demands from urban sprawls to BRT corridor.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

277. Journal article
ความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.

by วิโรจน์ ศรีหิรัญ.

Source: นิเทศศาสตรปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

278. Journal article
กะเทาะข่าวด่วนอานุภาพ SMS.

by กองบรรณาธิการ (ราชดำเนิน).

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

279. Journal article
การทำงานของสตรีกับความไม่มั่นคงในชีวิตสมรส.

by สันทัด เสริมศรี | เอ็ดเวิร์ด, จอห์น | ฟูลเลอร์, ทีโอเดอร์ | สายฤดี วรกิจโภคาทร.

Source: วารสารประชากรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Women's employment and marital instability..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

280. Journal article
รถเมล์ NGV ทั้งคนชงเรื่อง/คนคัดค้าน ต่างทำเพื่อประชาชนจริงหรือ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

281. Journal article
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เชื่อมโยงเมืองกับสนามบิน.

by วรัช กุศลมโนมัย | กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง) [ผู้สัมภาษณ์].

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

282. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.

by ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช | วาสินี วิเศษฤทธิ์.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The Relationship between Learning Organization Development, Working Ability, and Performance of Nursing Organization in Hopitals under The Jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administrator..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

283. Journal article
การเปิดรับสื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ปลีลา มูลลิสาร.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

284. Journal article
ภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้านการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.

by พรวิภา ฉิ่งทอง.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

285. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แผนกฝากครรภ์ กรุงเทพมหานคร

by มาลีวัล เลิศสาครศิริ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Factors Relating to Heath Promoting Behaviors in Pregnant Adolescents in Antenatal Clinics Bangkok Metropolis.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305