Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
286. Journal article
เจาะลึกวิถีคน 3 วัย Goldengers/DINKs/Screenagers.

by พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

287. Journal article
แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by ณัฐพล ลียิ่งพิบูล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Management guidelines to maximize potential of community learning center in Phakhanong Non-Formal Education District control by Ministry of Education.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

288. Journal article
2557 นั่งรถไฟฟ้าบางใหญ่-บางซื่อ สายหัวลำโพง-บางแค หลังตอกเข็ม 6 ปีเจอกัน.

by ชูเกียรติ โพธยานุวัตร | สิทธิพัชร์ ธีรชัยยุทธ์ [ผู้สัมภาษณ์].

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

289. Journal article
กลยุทธ์การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครออกกำลังกาย.

by สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Strategic Campaign for Older Person Exercise within Bankok Metropolitan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

290. Journal article
อนุสรณ์ว่าด้วยอาคาร สุนันทาลัย.

by ยุวดี ศิริ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

291. Journal article
พันท้ายนรสิงห์-พระเจ้าเสือ กับ "ฝรั่งส่องกล้อง"

by วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร.

Source: โยธาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

292. Journal article
การน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล.

by ชัยนรินทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์ | วัชระ เสือดี | ศราวุธ าสกล.

Source: โยธาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

293. Journal article
ตัวแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

by สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร | ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร | ประทีป จินงี่ | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: Variables relate to self-care behavior of HIV-infected children and youth at government hospitals in Bangkok and its environs.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

294. Journal article
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพื้นที่ปลอดภัยตลาดอมรพันธ์ ของท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน.

by วิษณุ สุระวดี | มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย | ปิยะ อุทาโย.

Source: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: People participation in community crime prevention : a case study of Amonphan Market Safety Zone Project of Phahonyothin Metropolitan Police Station..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

295. Journal article
LPN เปิดกลยุทธ์เหนือชั้นยุคคอนโดฯชะลอตัว เจาะเทรนด์ใหม่เมื่อผู้ซื้อเด็กลง.

by โอภาส ศรีพยัคฆ์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

296. Journal article
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร.

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

297. Journal article
อวสานดุริยบรรณ มายามรณะของชุมชนดนตรีไทย.

by วิมล อังสุนันทวิวัฒน์.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

298. Journal article
การพัฒนาการเยี่ยมบ้านของพยาบาลครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

by ศรีวรรณา ตันศิริ | วรพร ชาวสวนเจริญ | วรนุช เนตรพิศาลวนิช.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The development on home visit model of family nurses in Public Health Centers, the Health Department of the Bangkok Metropolitan Administration..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

299. Journal article
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทอินเตอร์แอคทีฟของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.

by อมร นิ่มพัฒนาผล.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

300. Journal article
ภาพมุมกว้างกรุงรัตนโกสินทร์ เก่าที่สุดภาพแรก ไม่ได้ถ่ายจากกล้องถ่ายรูป.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305