Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อสังหาฯ ร้อน..รับกระแสปรับผังเมือง.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
บทบาทและการทำงานของนักผังเมืองและสถาปนิกผังเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

by ศิวพงศ์ ทองเจือ.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
Subase: ฐานทัพเรือดำน้ำของประเทศไทยนวัตกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองไทย.

by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
ถ้าร่างผังเมือง กทม. ใหม่ ออกมาจะส่งผลร้ายมหาศาล.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
Bangkok Uniform Grid

by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
คุมเข้มผังเมืองรัฐสภาแห่งใหม่ พื้นที่ต้องห้ามของผู้ประกอบการอสังหาฯ

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผังเมืองและน้ำท่วม.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
มรดกทางผังเมืองของกรุงเบอร์ลิน

by พลเดช เชาวรัตน์.

Source: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Urban legacy of Beriin.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
การวางผังเมืองกับความมั่นคงทางทะเล.

by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

10. Journal article
E-port/E-city กรณีศึกษา ท่าเรือกรุงเทพและเขตเศรษฐกิจพระราม 3.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการทางผังเมืองในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

by ปิยธิดา ปูชนียพงศกร | วราลักษณ์ คงอ้วน.

Source: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Public satisfaction towards urban olanning measures for environmental management in Koh Samui municpality, Surat Thani province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ภาวะโลกร้อนกับผังเมือง.

by สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ | เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: City plan and global warming.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากผังเมืองทางเลือกเพื่อสุขภาวะ สำหรับพื้นที่มาบตาพุด-บ้านฉาง.

by ธัญญาภรณ์ สุระภักดี | เดชรัต สุขกำเนิด | ศุภกิจ นันทะวรการ | พันธนันท์ พ่อค้า.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ข้อพิพาททางปกครองในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน.

by อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305