Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
การรับรู้ภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียว

by สิริภัทร์ โชติช่วง | นนทิภัค เพียรโรจน์ | ณัฐมน ราชรักษ์ | วีระศักดิ์ คงฤทธิ์.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2018] Other title: The image perception of Samui green island.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

92. Journal article
ชนิด การกระจาย ความชุกชุมของหอย และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

by ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2561 [2018] Other title: Species composition, distribution, abundance of mollusc and environmental factors in Tha Chin Mangrove Estuary, Samut Sakhon Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

93. Journal article
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจกรรมท่องเที่ยวในตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่.

by ธินัฐดา พิมพ์พวง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: People's participation in management on environmental and health impacts from tourism activities in Saladan Sub-district, Koh Lanta District, Krabi Province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

94. Journal article
การพัฒนาครัวเรือนไทย อนาม้ยสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง.

by ปิยพร เสาร์สาร | กิ่งพิกุล ชำนาญคง | ชัญญา อนุเคราะห์ | กฤษณะ จตุรงค์รัศมี.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Improvement of household environmental health by applying sufciency economy.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

95. Journal article
เทสโก้ โลตัส กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

by กองบรรณาธิการ (Electricity & Industry).

Source: Electricity & IndustryMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

96. Journal article
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครโดยมาตรการทางผังเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่อยู่อาศัยชานเมือง และเกษตรกรรม

by วราลักษณ์ คงอ้วน.

Source: วารสารสหวิทยาการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559-2560 [2016-2017]Other title: Public opinions towards the environmental management in Bangkok By urban planning measures : a case study of the agricultural and suburban residential areas.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

97. Journal article
พันธกิจ ผู้ประกอบการรักษ์โลก.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

98. Journal article
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง

by สุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย | ดวงตา ตันโช.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: The Natural Resources and environmental Management : Droughts Disaster Management.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

99. Journal article
การพัฒนาแบบยั่งยืนตามวิถีผู้ประกอบการสีเขียว.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

100. Journal article
ตรวจแนวรบรัฐบาลจีนปะทะมลพิษ.

by หนอนเว็บ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

101. Journal article
สจล. เผยแนวทางพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองสีเขียว (green city).

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

102. Journal article
เสน่ห์ 'บางปู'...(เคียง)คู่สิ่งแวดล้อม.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น).

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

103. Journal article
The adoption of environmental management accounting in Thailand.

by Watchaneeporn Setthasakko.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: การนำการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในประเทศไทย..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

104. Journal article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้วงอากาศชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

by สาริณี แสงประสิทธิ์ | พีระพล ถาวรสุภเจริญ | ถาวรวัฒน์ จันทนาคม | ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ | ธานินทร์ อังสุวรังษี.

Source: วารสารรัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: National airpace development strategies in preparing for the establishment of ASEAN community.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

105. Journal article
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดมความเห็นจัดทําข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305