Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
3 เวลาดีกินสมุนไพรต้านหวัด.

by ศรันยา กตัญญูวงศ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การประเมินผลโครงการสองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกำแพงเพชร.

by ลออศรี จารุวัฒน์ | ศุภชัย คำหนู | น้ำค้าง ฉ่ำสอน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Evaluation of the profect of the king's initiative on people's health for preventiob and control diagetes mellitus and hypertension in Kamphaengphet province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการชายแดนระดับอำเภอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา.

by รวิสรา จิรโรจน์วัฒน | กุลยา เชี่ยวโสธร | อุดมศักดิ์ อิ่มสว่าง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors associated to district-level border commitee for communicabal disease surveillance prevention and control along Thai-Cambodia border.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
คลำเต้าเถิดสาวไทย...สุดยอดวิธีหนีมะเร็ง.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
รู้ และ แก้ก่อนทำอะไรไม่ได้.

by กิ่งกาญจน์ เลาหทัย.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
ระบาดวิทยาโรคเรื้อนของประเทศไทยในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2550-2554

by วิจิตรา ธารีสุวรรณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Epidenmiology of leprosy in Thailand in the tenth national public health development plan from 2007-2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
รู้ และ แก้ ก่อนทำอะไรไม่ได้.

by กิ่งกาญจน์ เลาหทัย.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
5 facts & Fixes ไขความจริง สู้เบาหวาน.

by มนัสวี แสงวิเชียรกิจ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ประสิทธิผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดอ่างทอง.

by โฉมยุพา เศรษฐี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of program for health behavior modification in people with pre-diabetes, Ang Thong province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การพัฒนาระบบบริการและพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาแบบคู่สามีภรรยาภายใต้โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จกแม่สู่ลูกสาธารณสุขเขต 15-16

by ลักษมี มะโนวงศ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Developing a model of coule counseling service system for the prevention of HIV from mother to child transmission program in the 15-16 public health region.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาสุขภาพเยาวชน.

by ยุพา พูนขำ | ประกายดาว พรหมประพัฒน์ | กอบกุล ไพศาลอัชพงษ์ | รณภูมิ สามัคคีคารมย์.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The study to promote youth health and prevention of risk behaviours and health problems among youths..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน.

by บุษบง เจาฑานนท์ | ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ | สุธีรา พูลถิน | กาญจนา เลิศวุฒิ | เจริญ สิทธิโรจน์ | ไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ | มนัส สาวใส | สันติพงษ์ กัณทะวารี | สุรินทร์ สายธรรม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Dengue prevention and control by community participation in Lamphun province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
วิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamentrin ในมุ้งชุบกันยุงโดยวิธี HPLC

by ละเวง นิลมณี.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Determination of deltamenlthrin in treated bednet by HPLC.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305