Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อารเกิดฟันผุของเด็กไทย อายุ 3-5 ปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ยากจนและไม่ยากจน.

by สุณี วงศ์คงคาเทพ.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factor related to dental caries among Thao children aged 3-5 years compare poor and non-poor groups..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ประสิทธิผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 8-22 เดือน เปรียบเทียบระหว่างการทาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน.

by ศศิธร ตาลอำไพ | สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ | สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectivenes of fluoride varnish in preventing dental caries in children aged 8-22 months : A comparison between 3- and 6-month application intervals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นที่ผลิตในประเทศในการต้านทานการเิกิดรอบผุเทียม.

by ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ | สุภาภรณ์ จงวิศาล | ชัยวัฒน์ มณีนุษย์.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The effectiveness of domestic topical fluoride gel against artificail caries formation.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by วิลาวัลย์ วีระอาชากุล | วิบูลย์ วีระอาชากุล | อรุณี เจตศรีสุภาพ.

Source: ศรีนครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Risk factors for dental caries in thalassemia patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
โอ๊ยย...ปวดฟัน แต่ยังไม่อยากถอนฟัน ทำไงดี?

by นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
ผลของการให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กวัย 2 ขวบในคลินิกดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง.

by ปาริชาติ สรเทศน์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Effect of milk feeding guidance on dental caries in 2 year old children, continuity care clinic.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การเคลือบหลุมร่องฟันกับสภาวะฟันกรามแท้ซี่แรกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550.

by กนกพร โพธิ์หอม.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Sealant and permanent first molars status among Grade 3 students in Nakhon Sawan, academic year 2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดฟันผุของเด็กที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการแม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า จังหวัดบุรีรัมย์.

by จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The comparative study on dental caries rate between children who attended and did not attend the special program Buriram Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ความชุก ความรุนแรง และรูปแบบการผุของฟันน้ำนมในเด็กอายุ 3 ปี อำเภอเมือง นครสวรรค์.

by กนกพร โพธิ์หอม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Prevalence severity and dental caries pattern among 3-year-old children in Muang District, Nakhonsawan..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ผลการยึดติดการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังการเคลือบหลุมร่องฟัน 3 ปี จังหวัดระนอง ปี 2550.

by ศุภนิจ ชาญวานิชพร.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The retention of sealed teeth of the students in third grade primary school after 3 years of mobile sealant project in Ranong province, 2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การป้องกันฟันกรามถาวรผุหลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน 30 เดือนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.

by ปัทมา ตติยานุพันธ์วงศ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Caries prevention of permanent first molars after 30 months application of pit and fissure sealant in first grade primary school chidren in KrathumBeam, Samut Sakhon..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.

by วิภาพร ล้อมสิริอุดม | ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Dietary believes and habits regarding early childhood caries : a village case study from north-eastern Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การประเมินผลโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ปีการศึกษา 2548-2550.

by วราภรณ์ จิระพงษา | ปิยะดา ประเสริฐสม.

Source: วิทยาสารทันตสาธาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Evaluation of Oral Health Promotion and Prevention in School Children Project under National Health Security "Yim (Smile) Sodsai (Bright) Dek Thai (Thai Children) Fun Dee (Healthy Teeth)" 2005-2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดากับสภาวะโรคฟันน้ำนมผุในเด็กวัยก่อนเรียนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.

by ธนาคม มหาชัยพงศ์กุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Mother's rearing behavior and dental caries status of preschool children's primary teeth in Tambon Wang Thong, Phitsanulok..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่มีผลต่อการเกิดฟันผุของเด็กอายุ 3 ปี จังหวัดชลบุรี.

by วสันต์ สายเสวีกุล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The bringing up behaviors related to dental caries in children aged 3 years Chonburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305