Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอในพื้นที่เขต 10 ปี 2547.

by รัชนีกร คำหล้า | ประภัสสร สุวรรณบงกช | วัฒนา โยธาใหญ่.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Evaluation of dengue hemorrhagic fever (DHF) prevention and control measures at district level in region 10, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

47. Journal article
ประสิทธิภาพทรายเคลือบเทเมฟอสที่มีความเข้มข้นต่ำกว่ามาตรฐานต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti ในปฏิบัติการ.

by วลีรัตน์ พูลผล | เพ็ชรบูรณ์ พูลผล.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The efficacy under standard concentration of temephos sand granule to Aedes aegypti lavae in laboratory..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

48. Journal article
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี Pesguard FG 161 ด้วยวิธีพ่นหมอกควันและพ่นฝอยละเอียด โดยใช้เครื่องพ่นแบบสะพายไหล่ในการฆ่ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti).

by คัทลิยา พลอยวงษ์ | สมบัติ คุ้มดาว | ชูเกียรติ สุทธิวัฒนาการ.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Field testing of Pesguard FG 161 by thermal fogging and ultra low volume application against Aedes aegypit..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

49. Journal article
ประสิทธิภาพการใช้สารเคลือบทรายที่มีฟอสในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน.

by ศิริพร ยงชัยตระกูล | คาวุฒิ ฝาสันเทียะ.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Efficiency of different type of temephos larvicide tested in community trials against Aedes aegypti L. larvae..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

50. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.

by สุทธิพงษ์ ปรางศร.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Factors related to dengue hemorrhagic fever control and preventive behaviors of people in Amphur Samchuk, Suphanburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

51. Journal article
ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสเดงกีในเขตพื้นที่สาธารณสุข เขต 3.

by ปฐธนวรรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ | วรางคณา อ่อนทรวง | วรนัตร พิรุณรักษ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Epidermiology of dangue serotype in public health area 3 during 2000-2002..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
โปรแกรมช่วยงานการเฝ้าระวังและควบคุมยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก.

by จิตติ จันทร์แสง | อุรุญากร จันทร์แสง | อุษาวดี ถาวระ.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2543 [2000]Other title: Computer aid-program for Dengue Vector Mosquito Surveillance and control..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

53. Journal article
ตับทำงานผิดปรกติในโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา.

by พรสวรรค์ อัตวินิจตระการ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Hepatic dysfunction in dengue hemorrhagic fever in Paholpolpayuhasaena Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

54. Journal article
การสำรวจ Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลายพาหะไข้เลือดออก.

by เลาจนา เชาวนาดิศัย | ณรงค์ อู่ใหม่.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Search for Local Strains of Bacillus thuringiensis in Thailand for Controlling Aedes aegypti Vector of Dengue Haemorrhagic Fever..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

55. Journal article
ค่าใช้จ่ายและการเลือกวิธีการควบคุมยุงลายด้วยวิธีผสมผสาน โดยอาสาสมัครในหมู่บ้าน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี.

by สมเกียรติ บุญญะบัญชา | วิรัตน์ สมุทรพงษ์.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2536 [1993]Other title: The Cost and Integrated Control Method by Village Volunteers, on Aedes aegypti at Phanus Nikhom District, Chonburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

56. Journal article
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

by สิวลี รัตนปัญญา.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019] Other title: Predictive factors and supported activity with rega rd to dengue hemorrhagic fever prevention behaviors in for the population in Mae Rim District, Chiang Mai Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

57. Journal article
Natural tips ไล่ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

58. Journal article
การดำเนินยุทธศาสตร์การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพื่อการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย.

by บุญเสริม อ่วมอ่อง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Implementation of Integrated Vector Management (IVM) strategy for dengue prevention and control in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

59. Journal article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก.

by จันทิมา เหล็กไหล | ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Factors influencing the role of the participation in village health volunteers for the prevention and control of dengue hemorrhagic fever.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

60. Journal article
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

by มานิตา สองสี | ภิรมย์รัตน์ อินทร์ทองคำ | ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา | ชัยณรงค์ ทรงทอง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Information support systems for dengue fever warning and prevention through community participation : a case study in Tiwang Tambon, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305