Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
5 solutions หยุดไข้เลือดออกหน้าฝน.

by ชาญยุทธ วีระนรพานิช.

Source: ยุทธโกษMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน.

by บุษบง เจาฑานนท์ | ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ | สุธีรา พูลถิน | กาญจนา เลิศวุฒิ | เจริญ สิทธิโรจน์ | ไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ | มนัส สาวใส | สันติพงษ์ กัณทะวารี | สุรินทร์ สายธรรม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Dengue prevention and control by community participation in Lamphun province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพื่อการป้งกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพผลกรณีอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร.

by พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Empower of disease control at district level for the effective disease prevention and control: case of Muang district, Yasthon province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ระวังไข้เลือดออก หลังน้ำลด.

by กนก อำนวยพร.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การประยุกต์ใช้โปรแกรมแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการสร้างพลังของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ที่มีต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.

by วรรณะ ชูศรีขาว | ชัยยง ขามรัตน์ | ไพศาล วรสถิตย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Application of protection motivation theory and empowerment program on dengue hemorrhagic fever control for family health leaders in tambon Pearram, Mueang district, Surin province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ประสิทธิภาพของสารเคมีต่อการควบคุมยุงลายในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

by บุญเทียน อาสารินทร์ | กองแก้ว ยะอูป | บุญส่ง กุลโฮง | พรทวีวัฒน์ ศูนย์จันทร์ | ธงชัย เหลาสา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน.

by วไลพร เอื้อนนทัช | สมปอง กรุณา | วิเชียร ไทยเจริญ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The development of dengue hemorrhagic fever prevention model using strategic route map.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลืิอดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.

by ชาญชุติ จรรยาสัณห์ | ศักดิ์ชัย สามเตี้ย | ดุสิต สุจิรารัตน์ | โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The participation on dengue prevention tactics utilized by residence within TaiBan Sub-District Muang Samut Prakan District Samut Prakan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
โรคที่มากับสายฝน

by เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
ประสิทธิผลการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเจ้าหน้าที่รับค่าตอบแทนรายเดือน.

by ธนวัน แสงพิศุทธ์ | มยุรี บุญเรืองศรี | นที ชาวนา | จำเริญ เปล้ากระโทก | สนธยา ภักดีกิจ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Effectiveness of mosquito larvae control implemented by the officers with salary payment.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาล นครศรีธรรมราช.

by นพราชย์ อินทองคำ | ประไพสิริ ลาเต๊ะ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Visual larval survey of aedes for dengue control in Nakhonsrithammarat municipal area..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ที่เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด ประเทศลาว.

by แสงดาว สีดาไล | วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย | ศรีเมือง พลังฤทธิ์ | ชุมพจต์ อมาตยกุล.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Effects of Health Education Program on the Knowledge, Attitude and Practice of Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control at Champhone District Savannakhet Province LAO. PDR..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านในเขตตำบลควนโพธิ์ จังหวัดสตูล.

by อรนุช พิศาลสุทธิกุล | สุเมธ พรหมอินทร์ | วันชัย ธรรมสัจการ.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: People's behavior in preventing dengue hemorrhagic fever a case study : Khuanpho Subdistict, Muang District, Satun Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี.

by จารุวรรณ์ วงบุตดี | วัชรพงษ์ แสงนิล | นันทยา กระสวยทอง.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Perception and behavior in prevention of dengue hemorrhagic fever in Ubon Ratchathanii Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

15. Journal article
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดนกสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี.

by คำนวน พันธุ์ศรี | ธานินทร์ สุธีประเสริฐ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The training curriculum formulation on prevention and control of dengue haemorrhagic fever and avian influenza for village health volunteers in Suphan Buri Province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305