Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน.

by บุษบง เจาฑานนท์ | ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ | สุธีรา พูลถิน | กาญจนา เลิศวุฒิ | เจริญ สิทธิโรจน์ | ไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ | มนัส สาวใส | สันติพงษ์ กัณทะวารี | สุรินทร์ สายธรรม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Dengue prevention and control by community participation in Lamphun province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพื่อการป้งกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพผลกรณีอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร.

by พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Empower of disease control at district level for the effective disease prevention and control: case of Muang district, Yasthon province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การประยุกต์ใช้โปรแกรมแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการสร้างพลังของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ที่มีต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.

by วรรณะ ชูศรีขาว | ชัยยง ขามรัตน์ | ไพศาล วรสถิตย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Application of protection motivation theory and empowerment program on dengue hemorrhagic fever control for family health leaders in tambon Pearram, Mueang district, Surin province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน.

by วไลพร เอื้อนนทัช | สมปอง กรุณา | วิเชียร ไทยเจริญ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The development of dengue hemorrhagic fever prevention model using strategic route map.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลืิอดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.

by ชาญชุติ จรรยาสัณห์ | ศักดิ์ชัย สามเตี้ย | ดุสิต สุจิรารัตน์ | โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The participation on dengue prevention tactics utilized by residence within TaiBan Sub-District Muang Samut Prakan District Samut Prakan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ประสิทธิผลการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเจ้าหน้าที่รับค่าตอบแทนรายเดือน.

by ธนวัน แสงพิศุทธ์ | มยุรี บุญเรืองศรี | นที ชาวนา | จำเริญ เปล้ากระโทก | สนธยา ภักดีกิจ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Effectiveness of mosquito larvae control implemented by the officers with salary payment.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาล นครศรีธรรมราช.

by นพราชย์ อินทองคำ | ประไพสิริ ลาเต๊ะ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Visual larval survey of aedes for dengue control in Nakhonsrithammarat municipal area..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดนกสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี.

by คำนวน พันธุ์ศรี | ธานินทร์ สุธีประเสริฐ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The training curriculum formulation on prevention and control of dengue haemorrhagic fever and avian influenza for village health volunteers in Suphan Buri Province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในอำเภอบางไทร จังหวัดพระคนรศรีอยุธยา.

by สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Factors affecting dengue hemorrhagic fever control and prevention of public health workers in Amphoe Bang Sai District Health Office, Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน[การ] ดำเนิงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ปี 2549.

by สุภาวดี คูหาทอง | ภาณุพงษ์ พุทธษา.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Participation of local authorities in controlling dengue hemorrhagic fever, Udonthani Province, B.E. 2549..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.

by ธงชัย ซึงถาวร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Dengue Haemorrhagic fever control competencies among public health volunteers (PHV) in Rayong Province, Thailand..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี.

by สุพัฒน์ ปัญจมทุม | สกุลลักษณ์ พากอง | มานพ ทองตัน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dengue hemorrhagic fever prevention and control by the community in Nongkhae District, Saraburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
โครงการลำปางปลอดยุงลายเพื่อเมืองไทยสุขภาพดี.

by ชิโนรส ลี้สวัสดิ์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Aedes aegypti eradication project for healthy Thailand, Lampang Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
สถานการณ์ไข้เลือดออกในเด็กโรงพยาบาลลำปาง ปี พ.ศ. 2547.

by อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dengue infection in pediatric patients, Lampang Hospital, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

by บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ | สลิลา ปฐมกาญจนา.

Source: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors relating to community capability in surveil ance, control and prevention of hemorrhagic fever.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305