Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

17. Journal article
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชายอาชีวศึกษา (ปวช. 2) จังหวัดพิจิตร ปี 2552.

by ณัฐวรรณ จันทนาคร | เริงฤดี วีระวงศ์พรหม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The HIV-infected risk in MS5 school-boys and vocational boys in Phichit.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

18. Journal article
ความชุกและปัจจัยต่อการรักษาล้มเหลวในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในโครงการ NAPHA/NAP ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์.

by บูรพา ปุสธรรม | เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

19. Journal article
ผลของการฝึกอบรมแบบกลุ่ม ร่วมกับ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของแกนนำนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอนิคมมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร.

by ชัยนันท์ บุตรกาล | ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ | อมร สุวรรณนิมิตร.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

20. Journal article
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดำเนินการป้องกันเอดส์ในชุมชน.

by อัมพร ศรีสำรวล | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | เสาวนีย แข้งขุนทด.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Evaluation of the projram for developing the capacity of local adminstration for AIDS prevention in the community.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

21. Journal article
ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ.2551.

by ศรินยา พงศ์พันธุ์ | จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | เฉวตรสรร นามวาท | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: HIV incident using the IgG capture BED Enzyme immunoassay in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

22. Journal article
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา.

by มณี แพทย์พงศ์ | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Model development of local administrative organization and health center networking for HIV prevention in the community : a case study of a community in Songkhla province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

23. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพของสาวประเภทสองในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วรศินันท์ ตัณติรัตนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Risky behaviors to HIV infection and health seeking behaviors of transgender in Bangkok Metropolitan Area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

24. Journal article
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักโทษชาย เรือนจำกลาง จังหวัดกำแพงเพชร หลังการให้สุขศึกษารายกลุ่ม.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Comparison prevention AIDS behavior and sexuality transmitted infections in Kamphaengphet prison through health education group model.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

25. Journal article
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง.

by เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | ภัทรษราณี ชนะแก้ว | มนสิชา พูลสวัสดิ์ | ปฤณ วิศวกรรม | อุษณีย์ กฤษณาวารินทร์ | อำนวย ทาริยะอินท์ | อัมพร ตาคำนิล | ปัญญา จิตรจักษ์ | วิโรจน์ แต่งด้วง | ปรีดี แน่นอุดร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Increase access to HIV prevention and care in correctional settings.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

26. Journal article
การสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาการยอมรับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อเป็นวิธีการในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.

by ธรีรัตน์ เชมนะสิริ | รัตน์ เชื้อชูวงศ์ | ศุภพร ไชยคำเมา | พัฒน์นรี อึ้งประเสริฐกุล | อัญชลี วรางค์รัตน์ | กรีนสแวน, ฟริทส วัน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Focus groups to study the acceptability of male circumcision as a measure to prevent HIV infection among men who have sex with men in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

27. Journal article
การตรวจคัดกรอง anti-HIV โดยการใช้สองชุดตรวจควบคู่.

by จันทนี นิติการุญ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

28. Journal article
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชนย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี กรณีพนักงานบริการ.

by วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ | พัชราวลัย วงศ์บุญสิน | ประภาภรณ์ กิจวัฒนาไชย | มนทกานต์ ฉิมมามี | วีนัส อุดมประเสริฐกุล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

29. Journal article
การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | อัมพร ศรีสำรวล | นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Development of provincial networks to enhance HIV/AIDS prevention and car among men who have sex with men.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

30. Journal article
บทบาทเครือข่ายในชุมชนกับการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี กรณีศึกษาความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี.

by ฑัตลักษณ์ บุญธรรมติระวุฒิ.

Source: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305