Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
การศึกษาความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจต่อเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัย.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | วินิดา ชวนางกูร | ชูศักดิ์ สุคนธมาน | นงเยาว์ จันทร์ทองคำ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Knowledge in HIV/AIDS, Sexual behaviors and satisfaction of condom vending machine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

32. Journal article
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยโดยเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วินิดา ชวนางกูร | ชูศักดิ์ สุคนธมาน | เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | นงเยาว์ จันทร์ทองคำ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Model development of condom accessibility by condom vending machine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

33. Journal article
ผลสำเร็จและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชา.

by วาทินี บุญชะลักษี | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Behaviour change for HIV/AIDS prevention : a study of migrant workers from Myanmar and Cambodia and Thai ethnic groups..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

34. Journal article
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ ของเยาวชนผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.

by ผจงศิลป์ เพิงมาก | รัชนี สุขบุญสังข์ | ถั้น พงษ์ศรี | สุพักตร์ วาณิชเสนี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Sexual behaviors, condom use, perceived risks and HIV/AIDS prevention among clinic-based youth methamphetamine-abused clients, Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

35. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรอายุ 15-29 ปี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547.

by ถวัลย์ อยู่สุวรรณ | มัลลิกา สงเคราะห์ | สมจิต ทันมา | วิชิต อินทร์ลำพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Risky sexual behavior of the population age between 15-29 in Don Chedi District, Suphan Buri 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

36. Journal article
ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี.

by สุธิศา ล่ามช้าง | นิศาชล อุ่นจิตร | โปร่งนภา อัครชิโนเรศ | นันทา เลียววิริยะกิจ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effect of a cartoon storybook on knowledge and attitudes concerning AIDS among children having HIV-infected parents..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

37. Journal article
การศึกษาการดำเนินงานกล่องจำหน่ายถุงยางอนามัยในจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2547.

by สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Study on condom vending machine in Loei; 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

38. Journal article
การสร้างประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2547.

by สุภาพ รอนศึก | ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช | ศุภรัตน์ บุญนาค | วิจักษณา หุตานนท์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

39. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

40. Journal article
ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV sero-surveillance, Thailand 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

41. Journal article
บทบาทของแกนนำชุมชนต่อโครงการป้องกันโรคเอดส์.

by อัมพร ศรีสำรวล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The role of community leaders on HIV/AIDS prevention programme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

42. Journal article
การประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2547.

by มนตรี คงวัดใหม่.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The assessment of prevention and alleviation of AIDS in Ranong in 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

43. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

44. Journal article
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการ รอบที่ 10 ปี พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | ธรีรัตน์ เชมนะสิริ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavioral surveillance system among male conscripts, Thailand 1995-2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

45. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305