Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
การเปิดเผยผลเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เยาวรัตน์ อินทอง | โสพิศ บัวราช | ศุภิดา ทองเย็น | เจริญสุข อัศวพิพิธ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Disclosure of HIV status in infected pregnant women in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

47. Journal article
ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน.

by วีณา มงคลพร.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Treatment outcomes and adherence to antiretroviral therapy at Soongnoen Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

48. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี ที่โรงพยาบาลทุ่งสง.

by ธีรพล สุขมาก | อารี สุภาวงศ์ | เพียงใจ ตัณฑชน | ศุภลักษณ์ จิตนาธรรม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effectiveness and adverse effect of antiretroviral therapy in Thungsong Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

49. Journal article
การติดตามประเมินผลโครงการ "ก้าวอย่างเข้าใจ" ในภาคตะวันตก.

by มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ | สุนันทา สุวรรณศิลป์ | พิศมัย อานัญจวณิชย์ | ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้.

Source: วารสารการศึกษาพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

50. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรู้ และการรับรู้ความสามารถในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระบุรี ปี 2546.

by อัมพร ระดมสุทธิศาล.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Efficiency of knowledge developing program with perceived HIV self-prevented among pregnant women of Saraburi Province in 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

51. Journal article
การบริการทางสุขภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในการดูแลผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว.

by จิราพร เกศพิชญวัฒนา | จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: :.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
การคุมกำเนิดและการติดเชื้อ เอช ไอ วี.

by พิชชา ปิ่นจันทร์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Contraception and HIV infection..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

53. Journal article
อัตราความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

by อุทัยวรรณ กาญจนะพังคะ.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Prevalence rate in TB/HIV of TB patient in Health Center at Department of Health, BMA..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

54. Journal article
การประเมินผลโครงการเสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันเอดส์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทักษะชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Evaluation of lifeskill educational program for HIV/AIDS prevention among secondary students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

55. Journal article
รูปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น.

by พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ | วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ | โชคชัย วิลาชัย | มุยุรี เคนพรม.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Susceptibility patterns and MICs of mycobacterium tuberculosis from sputum in AIDS and non AIDS patients in Khon Kaen Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

56. Journal article
พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.

by ชุติมา พรหมศร | ปัทมาวดี เติมวิเศษ | นพนัฐ จำปาเทศ | อารี รามโกมุท.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Sexual behaviors and condom use among persons living with HIV/AIDS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

57. Journal article
วิวัฒนาการของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2546.

by พิมพ์ใจ ศาทสิทธิ์ | ภริตา ก่วยเกียรติกุล | จิตรา อ่อนน้อม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Evolution of medical service on antiretroviral therapy for HIV infected persons and AIDS patients in Thailand : 1992-2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

58. Journal article
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย ในกรุงเทพมหานคร.

by กรีนสแวน, ฟริทส วัน | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | ระพีพันธุ์ จอมมะเริง | แมนเสิร์จ, กอร์ดอน | สถาปนา เนาว์รัตน์ | อัญชลี วรางค์รัตน์ | ธันยนันท์ เชาวนจันทร์ | เจนกิ้นส์, ริชาร์ด เอ | มอค, ฟิลลิป เอ | สตอล, โรนัลด์ | กมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ | คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ | ประพันธ์ ภานุภาค | ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ | แทพพะโร, จอร์แดน ดับบริว.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Prevalence and risk factors for HIV infection among men who have sex with men in Bangkok Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

59. Journal article
ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์.

by สมชาย ฟองหิรัญรัตน์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Attitudes and perceived risk behaviors about sexually transmitted infection and HIV/AIDS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

60. Journal article
ผลการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by วิชัย โกสลาทิพย์.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Treatment of HIV/AIDS in children at Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305