Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
ผลการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเตือนเพื่อน เพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน.

by วรุณวรรณ ผาโคตร | สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The ompact of peer to peer support activities on the prevention of AIDS infection of undergraduates who live in hostels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

62. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.

by บุษยา นพวงศ์ ณ อยุธยา | จิรภา หงษ์ตระกูล | วนิดา หาญคุณากุล.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The study of compliance with universal precautions and factors influencing compliance of nursing personnel in Nopparatrajathanee Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

63. Journal article
รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน.

by พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม | สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล | อุสาห์ ศุภกรพันธ์ | ดรุณี รุจกรกานต์ | สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ | อภิญญา วงศ์พิริยโยธา.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

64. Journal article
ดี แอล เอ หาทุนให้เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546-2547 [2003-2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

65. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นชายในชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์

by อิ๊ดยังวัน ยงย่วน | รัชนีวัลย์ สมจิตรานุกิจ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Factors influencing HIV/AIDS prevention behaviors among male adolescents in one community, Uttaradit Province 2002.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

66. Journal article
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์.

by สุรางค์ สิงหะคเชนทร์ | ธเนตร บัวแย้ม | พจนา หันจางสิทธิ์.

Source: วารสารกฎหมายเพื่อชีวิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

67. Journal article
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับโรคเอดส์ในปัจจุบัน.

by จริยา ปัญญา.

Source: วารสารกฎหมายเพื่อชีวิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

68. Journal article
การเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อเอ็ชไอวีเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543 รอบที่ 18.

by อมรา ทองหงษ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | อรพรรณ แสงวรรณลอย | กมลชนก เทพสิทธา | โชษิตา คุ้มตลอด | สุชาดา จันทสิริยากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: HIV serosurveillance in Thailand : result of the 18th round, June 2000..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

69. Journal article
The use of antenatal care HIV prevalence data obtained from the sentinel serosurveillance system in Thailand.

by Orratai Rhucharoenpornpanich | Guest, Philip.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English Publisher: 2544 [2001]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

70. Journal article
ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก จังหวัดลำปาง.

by นิตยา แก้วร่วมวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Compliance with antiretrovirus prophylaxis for perinatel transmission among HIV-infected pregnant women in Lampang..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

71. Journal article
ทัศนคติและการปฏิบัติของร่างทรงต่อการป้องกันโรคเอดส์.

by ปราณี ศิริ | ประณีต ส่งวัฒนา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Attitudes and practices toward AIDS prevention among people who become saints..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

72. Journal article
รูปแบบเลือดออกทางช่องคลอดของยาฝังคุมกำเนิดชนิด norplant-6 ในสตรีหลังคลอดซึ่งติดเชื้อเอชไอวีระยะที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งได้รับการฝังยาคุมกำเนิดภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอด.

by ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล | สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

73. Journal article
เมื่อธนาคารโลกวิพากษ์การทำงานเอดส์ไทยอย่างถึงกึ๋น

by รุจน์ โกมลบุตร.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

74. Journal article
การศึกษาแผลเป้นจากวัคซีน บีซีจี ในทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ เอชไอวี.

by วีระชัย วัฒนวีรเดช | ฤดีวิไล สามโกเศศ | อังกูร เกิดพานิช | ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร | ชาญชัย อารี | สรชัย นิตยพันธ์ | ขวัญใจ วิพุทธกุล | สุจิตรา สุขวิทย์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2543 [2000]Other title: BCG scar response in infants of mothers infected with human immunodeficiency virus..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

75. Journal article
การศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีกับการเข้าโครงการการใช้ยาซิโดวูดีนเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่.

by ชลธิสา จริยาเลิศศักดิ์ | สิกา จิตตภิรมย์ | จันทร์ฉาย คืนมาเมือง.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: The study of HIV infected pregnant women and their enrolment in the use of zidovudine (AZT) to ruduce the perinatal transmission of HIV infection program in community hospitals, Chiang Mai..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305