Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก จังหวัดลำปาง.

by นิตยา แก้วร่วมวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Compliance with antiretrovirus prophylaxis for perinatal transmission among HIV-infected pregnant women in Lampang Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

77. Journal article
ความรู้และเจตคติต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย.

by นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Knowledge and attitudes toward AIDS of the sixth grade students in Khet Bangkok Noi, Bangkok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

78. Journal article
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประเทศไทย รอบ 5 ปี พ.ศ. 2538-2542.

by สุชาดา จันทสิริยากร | อรพรรณ แสงวรรณลอย | อมรา ทองหงษ์ | โฆษิต คุ้มตลอด | สุนีย์ สว่างศรี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: HIV risk behavior sentinel surveillance in Thailand the result of 1995-1999 survey..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

79. Journal article
ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 ในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอช ไอ วี.

by วิไลวรรณ กุลกลการ | พัฒนพงศ์ เส็งพานิช | การุณศรี ชัยบุตร์ | สมชาย นิยมไทย | เกษร จันทร์ศิริโยธิน | อำนวยพร ยศบุญเรือง | เรณู นิยมไทย | ศศิธร ทุ่งแจ้ง | สดใส โตวนะบุตร | Nelson, Kenrad E | Robb, Merlin L.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: CD4 T cell count in infants born to mothers infected with HIV..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

80. Journal article
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก : รายงานจากเชียงใหม่.

by วิรัต ศิริสันธนะ | ประภาศรี รังสิยานนท์ | อรวรรณ เลาห์เรณู | ดาราวรรณ ศิระกมล | พรรณี ศิริวรรธนาภา.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Mother-to child transmission of human immunodeficiency virus type 1 : report from Chiang Mai study..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

81. Journal article
การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจจาระร่วง และโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก กรณีศึกษา : แกนนำนักเรียนของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์.

by นันทนา วงษ์สวรรค์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Collaboration of 4 principle ministries in surveillance of risk behaviors and development of the ability of public to accelerate elimination of rabies, diarrhoeas and AIDS case study : leader of students at Taklee District in Nakhonsawan Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

82. Journal article
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของหญิงบริการในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1998.

by สมศักดิ์ น้อยเพ็ง | รัชนีวัลย์ สมจิตรานุกิจ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

83. Journal article
ผู้นำชนบทกับการต่อต้านเอดส์.

by ชนิณัฐ วโรทัย | สุมิตรา อมรายน | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2541 [1998]Other title: Rural opinion leaders and AIDS fighting..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

84. Journal article
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์.

by แจ่มจรัส วงษ์วิกย์กรณ์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: Knowledge attitude health belief and health behavior on AIDS prevention among secondary school students and vocational college in Nakhonsawan Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

85. Journal article
สรุปการณ์โรคเอดส์ของโรงพยาบาลชลบุรี 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2539.

by กมลกานต์ สุริยะไกร | จารุวรรณ นาคครวญ | พิชัย ศิริพรพาณิชย์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

86. Journal article
โครงการครอบครัวร่วมใจต้านเอดส์ / อาภรณ์ รัตนวิจิตร.

by อาภรณ์ รัตนวิจิตร.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

87. Journal article
แนวคิดสำหรับเอดส์ศึกษาในกองทัพอากาศ

by กรรณิกา กออนันตกูล.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: Concept for AIDS education in Royal Thai Air Force..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

88. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเจตคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคลากรในกองทัพอากาศ.

by อักษร เดชก้อง | คนึงนิจ อนุโรจน์.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2539 [1996]Other title: The relationship between perception of AIDS, attitude in AIDS patients and health behavior related to AIDS prevention in Royal Thai Air Force personnels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

89. Journal article
สื่อเอดส์ สงครามแห่งศักดิ์ศรี ความสับสนบนเส้นทางของใคร?

by สมศักดิ์ ปางชาติ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

90. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในหญิงมีครรภ์ ภาคตะวันออก.

by ชาย จิรวิศัลย์ | รุ่งทิวา ประสานทอง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2538 [1995]Other title: Risk factors of HIV infection among pregnant women in Eastern Provinces of Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305