Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก.

by เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ | วนิดา โอฬารกิจอนันต์ | จันทรวรรณ แสงแข.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

92. Journal article
ผลกระทบของโครงการถุงยางอนามัย 100% ต่อหญิงโสเภณีโดยตรงในเขตเมืองพัทยา.

by วิชัย จุลวนิชย์พงษ์ | คมกริช ป้องขันธ์ | มนตรี จิตติเรืองเกียรติ | ฉัตรชัย เมนัช | วิรัช โชคชัย.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2537 [1994]Other title: Effect of 100% condom use project in direct female prostitutes in Pattaya City..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

93. Journal article
อัตราการติดเชื้อเอดส์ในหญิงโสเภณี.

by วิชัย จุลวนิชย์พงษ์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2537 [1994]Other title: HIV seroconversion in female prostitutes..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

94. Journal article
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวีของทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ไทย

by วรนัติ วีระประดิษฐ์ | จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Other title: Knowledge of AIDS and HIV infection among Thai dentists and dental students.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

95. Journal article
การติดเชื้อเอดส์ในหญิงมีครรภ์.

by นภาพร กู้เกียรตินันท์.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2536 [1993]Other title: HIV infection in pregnancy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

96. Journal article
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากสิน.

by กิตติยา ศรีเลิศฟ้า.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

97. Journal article
ความสัมพันธ์ของรอยโรคในช่องปากกับการติดเชื้อ HIV ในคนไข้ทันตกรรมโรงพยาบาลตากสิน.

by วรวรรณ แสงกล้า | กำธร พจนากรณ์.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2535 [1992]Other title: Study the causal associations of oral lesion with the HIV-infected status of the dental patients in Taksin Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

98. Journal article
ประเทศไทยกับการป้องกันโรคเอดส์

by มีชัย วีระไวทยะ.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

99. Journal article
วิกฤติการณ์โรคเอดส์ในสังคมไทย

by ธีระ รามสูต.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

100. Journal article
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการรับรู้สิทธิประโยชน์บริการสุขภาพด้านเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส.

by วิภา ด่านธำรงกูล | นิพรรณพร วรมงคล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017] Other title: Sexual behaviors and perceived health benefits for HIV among extended school students in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

101. Journal article
การประยุกต์แบบจำลอง ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจและทักษะพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร.

by สิริพร ภิยโยทัย | มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ | นิรัตน์ อิมามี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017] Other title: Application of an information motivation and behavioral skill model (IMB) to promote HIV prevention behavior of grade 8 students, Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

102. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชาย เขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.

by ชัยกฤต ยกพลชนชัย.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Factors related with self-protection of HIV infection in male homosexual at Muang Si Sa Ket municipality..Availability: Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

103. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง.

by วิไลลักษณ์ วงศ์อาษ | ปิยะพร กองเงิน | สารารัตน์ วุฒิอาภา.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Factors affecting sexual risk behaviors among adolescents: a case study conducted in one university..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

104. Journal article
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา.

by ทนงศรี ภูริศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: AIDS and sex education learning management model for secondary school students.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

105. Journal article
การศึกษาตวามสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำที่มีโปรแกรมชุมชนบำบัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by สุภาพรรณ สอาดเอี่ยม | อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: A study of self-esteem and risk behaviors to HIV of inmates in prison with therapeutic community program in Northeastern region of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305