Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชายอาชีวศึกษา (ปวช. 2) จังหวัดพิจิตร ปี 2552.

by ณัฐวรรณ จันทนาคร | เริงฤดี วีระวงศ์พรหม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The HIV-infected risk in MS5 school-boys and vocational boys in Phichit.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา.

by มณี แพทย์พงศ์ | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Model development of local administrative organization and health center networking for HIV prevention in the community : a case study of a community in Songkhla province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพของสาวประเภทสองในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วรศินันท์ ตัณติรัตนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Risky behaviors to HIV infection and health seeking behaviors of transgender in Bangkok Metropolitan Area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การศึกษาความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจต่อเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัย.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | วินิดา ชวนางกูร | ชูศักดิ์ สุคนธมาน | นงเยาว์ จันทร์ทองคำ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Knowledge in HIV/AIDS, Sexual behaviors and satisfaction of condom vending machine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ผลสำเร็จและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชา.

by วาทินี บุญชะลักษี | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Behaviour change for HIV/AIDS prevention : a study of migrant workers from Myanmar and Cambodia and Thai ethnic groups..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ ของเยาวชนผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.

by ผจงศิลป์ เพิงมาก | รัชนี สุขบุญสังข์ | ถั้น พงษ์ศรี | สุพักตร์ วาณิชเสนี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Sexual behaviors, condom use, perceived risks and HIV/AIDS prevention among clinic-based youth methamphetamine-abused clients, Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรอายุ 15-29 ปี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547.

by ถวัลย์ อยู่สุวรรณ | มัลลิกา สงเคราะห์ | สมจิต ทันมา | วิชิต อินทร์ลำพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Risky sexual behavior of the population age between 15-29 in Don Chedi District, Suphan Buri 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV sero-surveillance, Thailand 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการ รอบที่ 10 ปี พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | ธรีรัตน์ เชมนะสิริ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavioral surveillance system among male conscripts, Thailand 1995-2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การเปิดเผยผลเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เยาวรัตน์ อินทอง | โสพิศ บัวราช | ศุภิดา ทองเย็น | เจริญสุข อัศวพิพิธ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Disclosure of HIV status in infected pregnant women in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305