Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีและทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเด็กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ปี 2554.

by วาสนา ยกสกูล | ขนิษฐา เกิดศรี | ญ ดา สาโส๊ะ | อัญญาภรณ์ เหมกูล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The study of HIV-risk behaviors and their attitudes toward AIDS-case study from the 9th Songkhla juvennile training center.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

4. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชายอาชีวศึกษา (ปวช. 2) จังหวัดพิจิตร ปี 2552.

by ณัฐวรรณ จันทนาคร | เริงฤดี วีระวงศ์พรหม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The HIV-infected risk in MS5 school-boys and vocational boys in Phichit.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพของสาวประเภทสองในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วรศินันท์ ตัณติรัตนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Risky behaviors to HIV infection and health seeking behaviors of transgender in Bangkok Metropolitan Area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ผลสำเร็จและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชา.

by วาทินี บุญชะลักษี | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Behaviour change for HIV/AIDS prevention : a study of migrant workers from Myanmar and Cambodia and Thai ethnic groups..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ ของเยาวชนผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.

by ผจงศิลป์ เพิงมาก | รัชนี สุขบุญสังข์ | ถั้น พงษ์ศรี | สุพักตร์ วาณิชเสนี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Sexual behaviors, condom use, perceived risks and HIV/AIDS prevention among clinic-based youth methamphetamine-abused clients, Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรอายุ 15-29 ปี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547.

by ถวัลย์ อยู่สุวรรณ | มัลลิกา สงเคราะห์ | สมจิต ทันมา | วิชิต อินทร์ลำพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Risky sexual behavior of the population age between 15-29 in Don Chedi District, Suphan Buri 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การศึกษาการดำเนินงานกล่องจำหน่ายถุงยางอนามัยในจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2547.

by สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Study on condom vending machine in Loei; 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการ รอบที่ 10 ปี พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | ธรีรัตน์ เชมนะสิริ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavioral surveillance system among male conscripts, Thailand 1995-2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การประเมินผลโครงการเสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันเอดส์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทักษะชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Evaluation of lifeskill educational program for HIV/AIDS prevention among secondary students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.

by ชุติมา พรหมศร | ปัทมาวดี เติมวิเศษ | นพนัฐ จำปาเทศ | อารี รามโกมุท.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Sexual behaviors and condom use among persons living with HIV/AIDS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเตือนเพื่อน เพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน.

by วรุณวรรณ ผาโคตร | สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The ompact of peer to peer support activities on the prevention of AIDS infection of undergraduates who live in hostels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน.

by พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม | สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล | อุสาห์ ศุภกรพันธ์ | ดรุณี รุจกรกานต์ | สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ | อภิญญา วงศ์พิริยโยธา.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305