Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์.

by สมชาย ฟองหิรัญรัตน์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Attitudes and perceived risk behaviors about sexually transmitted infection and HIV/AIDS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.

by บุษยา นพวงศ์ ณ อยุธยา | จิรภา หงษ์ตระกูล | วนิดา หาญคุณากุล.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The study of compliance with universal precautions and factors influencing compliance of nursing personnel in Nopparatrajathanee Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน.

by พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม | สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล | อุสาห์ ศุภกรพันธ์ | ดรุณี รุจกรกานต์ | สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ | อภิญญา วงศ์พิริยโยธา.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นชายในชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์

by อิ๊ดยังวัน ยงย่วน | รัชนีวัลย์ สมจิตรานุกิจ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Factors influencing HIV/AIDS prevention behaviors among male adolescents in one community, Uttaradit Province 2002.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ความรู้และเจตคติต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย.

by นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Knowledge and attitudes toward AIDS of the sixth grade students in Khet Bangkok Noi, Bangkok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประเทศไทย รอบ 5 ปี พ.ศ. 2538-2542.

by สุชาดา จันทสิริยากร | อรพรรณ แสงวรรณลอย | อมรา ทองหงษ์ | โฆษิต คุ้มตลอด | สุนีย์ สว่างศรี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: HIV risk behavior sentinel surveillance in Thailand the result of 1995-1999 survey..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจจาระร่วง และโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก กรณีศึกษา : แกนนำนักเรียนของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์.

by นันทนา วงษ์สวรรค์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Collaboration of 4 principle ministries in surveillance of risk behaviors and development of the ability of public to accelerate elimination of rabies, diarrhoeas and AIDS case study : leader of students at Taklee District in Nakhonsawan Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์.

by แจ่มจรัส วงษ์วิกย์กรณ์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: Knowledge attitude health belief and health behavior on AIDS prevention among secondary school students and vocational college in Nakhonsawan Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเจตคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคลากรในกองทัพอากาศ.

by อักษร เดชก้อง | คนึงนิจ อนุโรจน์.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2539 [1996]Other title: The relationship between perception of AIDS, attitude in AIDS patients and health behavior related to AIDS prevention in Royal Thai Air Force personnels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก.

by เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ | วนิดา โอฬารกิจอนันต์ | จันทรวรรณ แสงแข.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น.

by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | วารุณี ฟองแก้ว | พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Early adolescents’ knowledge of HIV/AIDS and attitudes towards sexual behaviour.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305