Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ ของเยาวชนผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.

by ผจงศิลป์ เพิงมาก | รัชนี สุขบุญสังข์ | ถั้น พงษ์ศรี | สุพักตร์ วาณิชเสนี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Sexual behaviors, condom use, perceived risks and HIV/AIDS prevention among clinic-based youth methamphetamine-abused clients, Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรอายุ 15-29 ปี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547.

by ถวัลย์ อยู่สุวรรณ | มัลลิกา สงเคราะห์ | สมจิต ทันมา | วิชิต อินทร์ลำพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Risky sexual behavior of the population age between 15-29 in Don Chedi District, Suphan Buri 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV sero-surveillance, Thailand 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การเปิดเผยผลเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เยาวรัตน์ อินทอง | โสพิศ บัวราช | ศุภิดา ทองเย็น | เจริญสุข อัศวพิพิธ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Disclosure of HIV status in infected pregnant women in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี ที่โรงพยาบาลทุ่งสง.

by ธีรพล สุขมาก | อารี สุภาวงศ์ | เพียงใจ ตัณฑชน | ศุภลักษณ์ จิตนาธรรม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effectiveness and adverse effect of antiretroviral therapy in Thungsong Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การประเมินผลโครงการเสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันเอดส์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทักษะชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Evaluation of lifeskill educational program for HIV/AIDS prevention among secondary students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.

by ชุติมา พรหมศร | ปัทมาวดี เติมวิเศษ | นพนัฐ จำปาเทศ | อารี รามโกมุท.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Sexual behaviors and condom use among persons living with HIV/AIDS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นชายในชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์

by อิ๊ดยังวัน ยงย่วน | รัชนีวัลย์ สมจิตรานุกิจ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Factors influencing HIV/AIDS prevention behaviors among male adolescents in one community, Uttaradit Province 2002.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อเอ็ชไอวีเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543 รอบที่ 18.

by อมรา ทองหงษ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | อรพรรณ แสงวรรณลอย | กมลชนก เทพสิทธา | โชษิตา คุ้มตลอด | สุชาดา จันทสิริยากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: HIV serosurveillance in Thailand : result of the 18th round, June 2000..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
The use of antenatal care HIV prevalence data obtained from the sentinel serosurveillance system in Thailand.

by Orratai Rhucharoenpornpanich | Guest, Philip.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English Publisher: 2544 [2001]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก จังหวัดลำปาง.

by นิตยา แก้วร่วมวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Compliance with antiretrovirus prophylaxis for perinatal transmission among HIV-infected pregnant women in Lampang Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ความรู้และเจตคติต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย.

by นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Knowledge and attitudes toward AIDS of the sixth grade students in Khet Bangkok Noi, Bangkok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305