Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การรับรู้ของผู้ดูแลต่อสภาพปัญหาและการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีกรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี.

by นุชจรีย์ แสนประสาท | สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล | อาจารี สุริยขันธ์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Perception of caregiver about the problem recognition and disclosure of children with HIV infection (case study) in community hospital, Udonthani.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การยอมรับและการเปิดเผยผลเอ็ชไอวีบิดา-มารดาแก่บุตร.

by ขนิษฐา ผุสดี | สุรีย์ กาญจนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Self acceptance and parental HIV disclosure to children.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ผลกระทบจากอุทกภัยที่มีต่อพนักงานบริการหญิงและบริการด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ยุพิน ชินสงวนเกียยรติ | วิภาดา มหรัตนวิโรจน์ | ฉวีวรรณ คล้ายนาค | อัมพร ศรีสำรวล | ศิริพร ไฝสุข | จุฑามาศ มากกุญชร | พิชพันธ์ พงษ์สกุล | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Flooding impact on female sex workers and HIV and STI prevention services.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การให้ความหมายต่อประสบการณ์ชีวิตโดยใช้กิจกรรมศิลปะในการวิจัยเรื่องเล่า : กรณีศึกษาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีจังหวัดขอนแก่น.

by พิรุณพร แสนรังค์ | ฐิติพร ศิริพันธ์ | สายฤดี วรกิจโภคาทร.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันโรคเอดส์ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูลผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Factors influencing condom use for HIV/AIDS prevention of male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การเปรียบเทียความพึงพอใจและสุขภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี หลังใช้ทฤษฏีใหม่ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2553.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Comparison satisfaction and mental health in HIV-infected though suffiency economy and participatory learning process, Khamphangphet province, 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชายธง จังหวัดนครสวรรค์.

by สายรุ้ง จันทรปราสาท | ฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย | เอื้อมขวัญ จันเต็ม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: AIDS prevention and control pattern in Khochithong sub district administrative organization Nahon Sawan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์จากการย้ายถิ่นของแรงงานที่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ในพื้นที่ที่มีการการขยายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการเมือง.

by กฤตยา โยธาประเสริฐ | ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | ชญาภา เพิ่มพรสกุล | สมจิตต์ ฤกษ์นิมิตร | วาสนา นิ่มวรพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The evaluation on effect of migrant HIV-inflected on health care system in area which explanded socio-economic structure and the tourist in Thailand during the political crisis.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

13. Journal article
ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส.

by นิรัชรา สาแล๊ะ | กิตติกร นิลมานัต | วิภาวี คงอินทร์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The experience of Thai muslim women with HIV/AIDS receiving antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีและทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเด็กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ปี 2554.

by วาสนา ยกสกูล | ขนิษฐา เกิดศรี | ญ ดา สาโส๊ะ | อัญญาภรณ์ เหมกูล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The study of HIV-risk behaviors and their attitudes toward AIDS-case study from the 9th Songkhla juvennile training center.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

15. Journal article
การวางแผนครอบครัวของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในสถาบันบำราศนราดูร.

by ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Family planning of HIV-infected women in Burasnaradura infectious disease insititute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305