Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร.

by วิโรจน์ หมั่นคติธรรม | อรุณ เหลืองนิยมกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease institute.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

2. Journal article
ผลของการควบคุมโภชนาการต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านสูตรโลนินาเวียร์/ริโทนาเวียร์.

by วิศัลย์ มูลศาสตร์ | ลัดดาวัลน์ กลิ่นมาลัย | เจริญสุข อัศวพิพิธ | รัชนู เจริญพักตร์ | สมถวิล อัมพรอารีกุล | นภา จิระคุณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Diet and dyslipdemia in HIV infected pediatric patients who received lopinavir/ritonavir (LPV/r).Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

3. Journal article
ประสบการณ์การกินยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอของอาสาสมัครวัยรุ่นชายที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์แห่งผนึ่งในกรุงเทพมหานคร.

by พีระพร แก้วอ่อน | มัลลิกา มัติโก.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Experience on poor adthernce of HIV-infacted male volunteer : a case study of the HIV clinical research project in Bangkok.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี.

by ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | สุธิดา วรโชติธนัน | ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | จิตรา อ่อนน้อม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Antiretroviral care and treatment service for PLWHA under national health security program, Thailand for 2 years.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การตรวจกรอง HLA-B*5701 ในผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานโดยวิธี Real time PCR.

by พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ | นิภาพรรณ ลี้ตระกูล | ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์ | วารุณี คุณาชีวะ | ทัศนีย์ ศรีวิชัย.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Screening og HLA-B*5701 in HIV infected/AIDS patients reciving first line antiretroviral theraphy using developed real PCR.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส.

by นิรัชรา สาแล๊ะ | กิตติกร นิลมานัต | วิภาวี คงอินทร์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The experience of Thai muslim women with HIV/AIDS receiving antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การติดตามผลการรักษาในผู้ติดเชื้อที่มีการดื้อยาต้านเอ็ชไอวีในโรงพยาบาลตรัง.

by วันทนีย์ ธัญสิริพิชญากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Monitoring of theament in HIV-infected patients with HIV drug resistance in Trang hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

8. Journal article
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.

by วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค | สุคนธา คงศีล | สุขุม เจียมตน | สมชาติ โตรักษา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Cost-benefit analysis of antiretroviral therapy in Chiang Rai Regional Hospital.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

9. Journal article
ARV miracle of life.

by เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Two-year safety and tolerability study of enfuvertide use in salvage therapy of Thai HIV-1 experienced cases.

by Wisit Prasithsirikul | Mattana Hanvanich | Surapol Suwanagool | Winai Ratanasuwan | Thanomsak Anekthananon | Wichai Techasathit | Khuanchai Supparatpinyo | Asda Viphagool.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การศึกษา 2 ปีด้านความปลอดภัยและการทนต่อยาเอนฟูเวอร์ไทด์ในผู้ป่วยเอชไอวีชาวไทยที่มีภาวะดื้อยาต้านไวรัส.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การมีส่วนช่วยของบิดามารดาในการกินยาต้านไวรัสของบุตรวัยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by จิราพร เกศพิชญวัฒนา | สุวิณี วิวัฒน์วานิช | จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Parents' assistance in anti-retroviral therapy adherence of HIV/AIDS adult child.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
เขาเอาท่านมาขายกับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี.

by ภาณุโชติ ทองยัง.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างวินัยในการกินยาต้านไวรัสของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโครงการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลกำแพงเพชร.

by จารุพรรณ ตันอารีย์ | ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท | วรรณธานี คล้ายทอง | วัฒนนิตย์ สุขโข.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกาะติดการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีของผู้ป่วย จังหวัดนราธิวาส.

by อีระฟาน หะยีอีแต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Social support and antiretroviral adherence in Narathiwat.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

15. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลสงขลา.

by กัลยา แซ่ชิต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Quality of life among persons with HIV/AIDS receiving anti-retrovirus treatment in Songkhla hospital.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305