Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสบการณ์การกินยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอของอาสาสมัครวัยรุ่นชายที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์แห่งผนึ่งในกรุงเทพมหานคร.

by พีระพร แก้วอ่อน | มัลลิกา มัติโก.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Experience on poor adthernce of HIV-infacted male volunteer : a case study of the HIV clinical research project in Bangkok.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การตรวจกรอง HLA-B*5701 ในผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานโดยวิธี Real time PCR.

by พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ | นิภาพรรณ ลี้ตระกูล | ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์ | วารุณี คุณาชีวะ | ทัศนีย์ ศรีวิชัย.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Screening og HLA-B*5701 in HIV infected/AIDS patients reciving first line antiretroviral theraphy using developed real PCR.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
การติดตามผลการรักษาในผู้ติดเชื้อที่มีการดื้อยาต้านเอ็ชไอวีในโรงพยาบาลตรัง.

by วันทนีย์ ธัญสิริพิชญากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Monitoring of theament in HIV-infected patients with HIV drug resistance in Trang hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

4. Journal article
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.

by วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค | สุคนธา คงศีล | สุขุม เจียมตน | สมชาติ โตรักษา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Cost-benefit analysis of antiretroviral therapy in Chiang Rai Regional Hospital.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

5. Journal article
ARV miracle of life.

by เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
Two-year safety and tolerability study of enfuvertide use in salvage therapy of Thai HIV-1 experienced cases.

by Wisit Prasithsirikul | Mattana Hanvanich | Surapol Suwanagool | Winai Ratanasuwan | Thanomsak Anekthananon | Wichai Techasathit | Khuanchai Supparatpinyo | Asda Viphagool.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การศึกษา 2 ปีด้านความปลอดภัยและการทนต่อยาเอนฟูเวอร์ไทด์ในผู้ป่วยเอชไอวีชาวไทยที่มีภาวะดื้อยาต้านไวรัส.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างวินัยในการกินยาต้านไวรัสของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโครงการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลกำแพงเพชร.

by จารุพรรณ ตันอารีย์ | ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท | วรรณธานี คล้ายทอง | วัฒนนิตย์ สุขโข.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

8. Journal article
การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกาะติดการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีของผู้ป่วย จังหวัดนราธิวาส.

by อีระฟาน หะยีอีแต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Social support and antiretroviral adherence in Narathiwat.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

9. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลสงขลา.

by กัลยา แซ่ชิต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Quality of life among persons with HIV/AIDS receiving anti-retrovirus treatment in Songkhla hospital.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

10. Journal article
การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวียาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 4 เดือน.

by ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | จิตรา อ่อนน้อม | สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม | เพลินพิศ พรหมมะลิ | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | วิภา ภาวนาภรณ์ | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ | นภาพร วิบูลยานนท์ | ดวงกมล หาทวี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

11. Journal article
การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในประเทศไทย ปี 2552.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม | สำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: Servellance of HIV-1 antiretroviral drug resistant stains in Thailand in 2009.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี.

by เบญจมาภรณ์ ชุมแสง | สุวรรณา บุญยะลีพรรณ.

Source: สรรพสิทธิเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Health behaviors of persons with HIV/AIDS receiving antiretroviral therapy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้รับประทานยาต้านไวรัสในประเทศไทย.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Surveillance of HIV-1 antiretroviral drug resistant strains in Thailand.Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

14. Journal article
ผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลมหาสารคาม.

by ศรีสุดา ทองบัวบาน.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: the, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Treatment outcome of antiretroviral therapy in HIV-infected and AIDS patients in Mahasarahkam Hospital.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านรีโทรไวรัส.

by จุฬา ช่วยเมือง | ประณีต ส่งวัฒนา | วิภา แซ่เซี้ย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The effects of empowerment program on health practices of patients receiving AIDS antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305