Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็ก โรงพยาบาลลพบุรี.

by สมจิตร ภัทรธนวดี.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Outcome measurement of antiretroviral drug in HIV-infected children at Lopburi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
เอดส์.

by วลี ลือประเสริฐ.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาจีพีโอเวียร์ (GPO-VIR) ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลพัทลุง.

by เล็ก สุพันธุชัยกุล.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Efficacy and adverse effects of GPO-VIR in naïve HIV-infected patients at Phatthalung Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
โรคเอดส์กับการรักษาที่ใช้วิธีรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย.

by สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Aids curing by Thaitraditional therapy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี ที่โรงพยาบาลทุ่งสง.

by ธีรพล สุขมาก | อารี สุภาวงศ์ | เพียงใจ ตัณฑชน | ศุภลักษณ์ จิตนาธรรม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effectiveness and adverse effect of antiretroviral therapy in Thungsong Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การศึกษาประสิทธิภาพของ GPO-vir ในหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีและสามีในโรงพยาบาลอุดรธานี.

by สุดา จิรกุลสมโชค.

Source: วารสารการแพทย์กลุ่มเครือข่าย 6/2Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The efficiency of GPO-vir in the treatment of HIV-infected postpartum women and husbands at Udonthani Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Pharmaceutical care in HIV-infected persons and AIDS patients in Uttaradit Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ผลการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยสูตรยาต้านไวรัสเอดส์สามชนิด.

by ปาริชาติ กิจพ่อค้า.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Outcome of triple antiretroviral therapy in HIV-infected children in Samutsakorn Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
พฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยนอก สถาบันบำราศนราดูร พ.ศ. 2546.

by กนกพร เมืองชนะ | วิไลวรรณ พร้อมมูล | ปิยนุช สมตน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Antiretroviral drug taking behavior of HIV/AIDS out-patients in Bamrasnaradura Institute, 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Lung cancer in AIDS/HIV-infected patients : a report of two cases with the literature review

by เยาวเรศ วงศ์ศิวะวิลาส | เสาวณีย์ เย็นฤดี.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: โรคมะเร็งปอดในคนไข้ติเชื้อ เอดส์/เอชไอวี : รายงานผู้ป่วย 2 ราย พร้อมทั้งทบทวนบทความทางการแพทย์.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
สารต้านมะเร็งและเชื้อเอชไอวีจากพืชสมุนไพรในป่าเขตร้อน.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทย 5 ชนิด.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาสูตรผสมของ nevirapine, stavudine และ lamivudine ในเม็ดเลือดเดียวกัน (GPOvir) ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by วรางคณา มั่นสกุล | เพชร รอดอารีย์ | นที มั่นสกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Effectiveness and side effects of therapy using a 3-drug antiretroviral tablet : nevirapine/stavudine/lamivudine (GPOvir) in HIV-infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305