Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคเอดส์ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ. 2541-2550.

by ทิพย์วิมล ตั้งชูทวีทรัพย์ | ดุษฏี ศรีรัตน์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Epidemiology of AIDS in 3 border provinces of the southern region of Thailand, 1998-2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ระบาดวิทยาของโรคเอดส์ในเด็ก ประเทศไทย พ.ศ. 2541-2550.

by อมรินทร์ หน่อไชยวงค์ | ถนอม นามวงค์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Epidemiology of pediatric AIDS, Thailand, 1998-2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
เพศวิถี การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของวัยรุ่นชาย: กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ.

by จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Sexuality,risk perception, sexual risk behavior related to sexually transmitted disease and AIDS of male adolescents : a case study of some northern province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ผลการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็ก โรงพยาบาลลพบุรี.

by สมจิตร ภัทรธนวดี.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Outcome measurement of antiretroviral drug in HIV-infected children at Lopburi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
HIV กับเราใกล้ตัวกว่าที่คิด!!

by อมร ลีลารัศมี.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

7. Journal article
ระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคเอดส์ ในประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ. 2541-2550.

by โสภณ หอมกรุ่น | พิมลรัตน์ พะโรงรัมย์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Epidemiology of AIDS among non-Thai citizen, Thailand, 1998-2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ ของเยาวชนผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.

by ผจงศิลป์ เพิงมาก | รัชนี สุขบุญสังข์ | ถั้น พงษ์ศรี | สุพักตร์ วาณิชเสนี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Sexual behaviors, condom use, perceived risks and HIV/AIDS prevention among clinic-based youth methamphetamine-abused clients, Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
จอน อึ๊งภากรณ์ NGOs ขนานแท้ ในวุฒิสภา.

by O' Clock II.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548. Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรอายุ 15-29 ปี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547.

by ถวัลย์ อยู่สุวรรณ | มัลลิกา สงเคราะห์ | สมจิต ทันมา | วิชิต อินทร์ลำพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Risky sexual behavior of the population age between 15-29 in Don Chedi District, Suphan Buri 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV sero-surveillance, Thailand 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
บทคัดย่อผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย การประชุมโรคเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 15 11-16 กรกฎาคม 2547 กรุงเทพมหานคร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2548 [2005]Other title: Abstracts of the research articles related to Thailand presented at the 15th International AIDS Conference Bangkok, 11-16 July 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
สรุปประเด็นที่สำคัญจากการประชุม XV International AIDS Confernce, track c-epidemiology.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร | สมเกียรติ ลีละศิธร | ราม รังสินธุ์ | ดารินทร์ อารีย์โชคชัย | กัญจนกร โภคะสวัสดิ์ | ธรีรัตน์ เชมนะสิริ | สุภรต์ จรัสสิทธิ์ | จุฑามาตย์ สินประจักษ์ผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Highlight from XV International AIDS Confernce, track c-epidemiology..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
โครงการการวิเคราะห์อภิมานและสังเคราะห์องค์ความรู้จากฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศไทย.

by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476- | วิษณุ ธรรมลิขิตกุล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: A metaanalysis and synthesis of on HIV/AIDS data base research in Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Effect of nucleoside-analogue reverse transcriptase inhibitors on cardiac function in human immunodeficiency virus infected patients.

by ไพศาล นาคปฐมกุล | อภิชาต สุคนธสรรพ์ | รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ | ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ.

Source: วารสารโรคหัวใจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ผลของยากลุ่ม nucleoside-analogue reverse transcriptase inhibitors ต่อการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ human immunodeficiency virus..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305