Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับปี 2011 (3 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
การวางแผนภาษีในการยกร่างสัญญาทางธุรกิจ : 5 กลยุทธ์พร้อมกรณีศึกษา.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
ข้อคิดในการวางแผนภาษีในการซื้อขายหุ้น.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

4. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรที่แก้ไขใหม่ในปี 2559 เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และบรรเทาภาระภาษีส่วนบุคคล.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
เรียนรู้ความหมายของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง ตอนที่ 1.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 3).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี. (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี (ตอนจบ).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305